Jdi na obsah Jdi na menu
 

rčení - F

13. 3. 2011

Fabula docet - „bajka poučuje“

Fabula quanta fui - „jakou jsem se to stal povídkou“

Fabulae! - „Báchorky!“ (Terentius)

Fac simile - „udělej podobné“, odtud také Faksimile a Fax

Fac totum - „dělej všechno, děvečka pro všechno“

Facit - „výsledek“, shrnutí

Factum illud; fieri infectum non potest - „Stalo se a nemůže se odestát“ (Theognis, Plautus)

Facie prima - „na první pohled“, co je okamžitě zřejmé

Facies Hippocratica - „Hippokratovská tvář“ umírajícího člověka

Falsa demonstratio non nocet - „chybné označení nevadí“; pokud je např. předmět smlouvy špatně označen, není to na překážku, pokud tím obě strany míní totéž

Fama crescit eundo - „pověst (fáma) roste, jak se šíří“

' Fama fert … - „běží fáma, že...“

Fama nihil est celerius - „nic není rychlejší než fáma“

Fama post cineres maior venit - „pověst se po smrti (popelu) zvětšuje“

Fas est et ab hoste doceri - „sluší se poučit i od nepřítele“ (Ovidius)

Favete linguis! - „dbejte na jazyk!“, při bohoslužbách znamenalo „mlčte“

Felix Austria - „šťastné Rakousko“, viz „Bella gerunt alii...“

Felix culpa - „šťastná vina“, v křesťanské liturgii vyjadřuje, že člověk, který činí pokání, je na tom lépe než kdyby viny neměl

Felix et faustum sit lumen - „blahořečím a chválím tě, světlo“

Felix qui potuit rerum cognoscere causas - „Šťasten, kdo by dokázal poznat příčiny všech věcí“ (Vergilius, Georgica II.)

Felo de se - „zločinec na sobě samém“ (sebevrah)

Feras, non culpes, quod mutare non potes. - „Snášej a nestěžuj si na to, co nemůžeš změnit“ (Publilius)

Fero relatum. - „Říkám, co jsem slyšel“ a neručím za to. Srv. relata referro.

Ferro ignique - „ohněm a mečem“

Ferrum natare doces. - „Učíš železo plavat“

Ferrum tuum in igne est. - „Tvoje železo je v ohni“

Festina lente - „Pospíchej pomalu“; podle Suetona oblíbené rčení císaře Augusta

Festinare opus est.- „Je třeba pospíchat“

Fiat iustitia, et pereat mundus - „Děj se spravedlnost, i kdyby svět měl na to zahynout“ (císař Ferdinand I.)

Fiat iustitia ruat caelum. - „Staň se spravedlnost a nebesa ať se zřítí“

Fiat lux (et facta est lux) - „Buď světlo (a bylo světlo)“, začátek stvoření světa (Bible, Gn 1,3)

Fiat panis - „Budiž chléb“ (heslo Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).)

Fiat voluntas tua. - „Buď tvá vůle“, verš z modlitby Otče náš

Fidei Defensor (Fid Def oder fd) - „Obránce víry“, titul, který dostal Jindřich VIII. od papeže roku 1521 a dodnes jej angličtí králové užívají

Fides Graeca (Punica) - „Řecká (punská) věrnost“, tj. nespolehlivost

Fides obligat fidem. - „Důvěra budí důvěru“

Fidus Achates - „věrný Achatés“, přítel a zbrojnoš Aeneův

Filia sub tilia nectit subtilia fila. - „Dcera pod lípou svazuje tenké nitky“, latinský jazykolam

Filioque - „(Duch Svatý vychází) i ze Syna“, sporné dogmatické tvrzení, kvůli němuž se západní a východní církev rozešly

Filius mantellatus - „Oblečený syn“, legitimovaný dodatečným manželstvím

Finem vitae specta. - „Hleď na konec života“ (Solón)

Finis cantici - „konec písně“

Finis coronat opus. - „Konec korunuje dílo“ (Ovidius, Heroides 2,85)

Finis Poloniae - „Konec Polska“, připisováno zraněnému Kosciuszkovi (1794)

Fiscus non erubescit. - „Fiksus (berní úřad) se nestydí“, i když se zdaňuje třeba prostituce (Cicero)

Flagellum dei - „boží důtky“, Attila

Flagror, non consumor. - „Pálí mne, ale neshořím“ (heslo francouzských Hugenottů)

Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo. - „Když se mi nepodaří obměkčit nebeské bohy, pohnu podsvětím“ (Vergilius, Aeneis)

Flectus non fractus - „Ohnut, ne zlomen“, náhrobní nápis

Flet victus, victor interiit. - „Poražený pláče a vítěz hyne“

Floruit - „kvetl“, o osobách s neznámým datem narození a smrti údaj, kdy nejvíc působily

Fluctuat nec mergitur. - „kymácí se, ale nepotopí“, heslo města Paříže

Fluctus excitare in simpulo - „vyvolat vlnobití v hrnci“, srv. naše „ve sklenici vody“

Foenum habet in cornu, longe fuge - „(Býk) má seno na rozích, utíkej!“

Folio - „na listu“, staré označení, kde list má dvě stránky, recto (r.) a verso (v.). Také velký formát knihy.

Fons et origo - „Pramen a původ“

Fontes ipsi sitiunt. - „Samy prameny mají žízeň“ (Cicero, Ad Quintum 3.1.11)

Formica vobis exemplo sit. - „Vezměte si příklad z mravence“

Formicae semitam canere - „Opěvovat mravenčí pěšinky“, popisovat detaily

Formosa facies muta commendatio est. - „Krásná tvář je němé doporučení“ (Publius Syrus)

Forsan et haec olim meminisse iuvabit. - „Možná si i na to jednou rád vzpomenu“

Fortes fortuna adiuvat. - „Silným (statečným) pomáhá Štěstěna“

Fortis cadere, cedere non potest. - „Silný může padnout, ne ustoupit“

Fortis est veritas - „Pravda je silná“. motto města Oxfordu

Fortiter in re, suaviter in modo - „Se silou ve věci, mírným způsobem“

Fortuna utaris et prudentia. - „Využij štěstí i prozíravost“

Fortuna vitrea est, tum cum splendet, frangitur. - „Štěstí je ze skla: když se třpytí, rozbije se“ (Publius Syrus)

Fortunato omne solum patria est. - „Šťastnému je každá země vlastí“

Fuimus Troes, fuit Ilium - „Byli jsme Trojané, byla i Troja“ (Vergilius, Aeneis)

Fulmen est, ubi cum potestate habitat iracundia. - „Blesk je tam, kde s mocí přebývá i hněv“ (Publius Syrus)

Fulmen in clausula - Blesk na konec“ veřejné řeči

Fumum vendidi - „Prodával jsem dým.“

Furor fit laesa saepius patientia. - „Hněv je často zraněná trpělivost“

Furor Teutonicus - „Teutonská zuřivost“ (Lucanus)

Furtum domesticum - „domácí krádež“ čeládky, služebnictva

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář