Jdi na obsah Jdi na menu
 

rčení - D

13. 3. 2011

Da mihi castitatem et continentiam, sed noli modo. - „Dej mi cudnost a zdrženlivost, ale ještě ne teď.“ (Augustinus)

Da mihi factum, dabo tibi ius. - „Dej mi skutek, právo ti dám já.“ Římská právní zásada, že strany nemají předkládat právní domněnky, ale skutky.

Dat census honores. - „Bohatství přináší pocty.“ (Ovidius)

Dat, dicat, dedicat (D.D.D.) - „Dává, věnuje, zasvěcuje“, na antických nápisech na oltářích a zasvěcených předmětech.

Damnatio memoriae - „Prokletí, zrušení památky“: jména zvláště nenáviděných lidí se vymazávala z nápisů atd.

De facto - „podle skutku“, ve skutečnosti

De gustibus (et coloribus) non est disputandum. - „O chutích (a barvách) se nediskutuje“ (scholastická zásada)

De iure - „podle (platného) práva“, jak by to mělo být

De minimis non curat praetor/lex - „O maličkosti se prétor / zákon nestará“

De mortuis nil nisi bene - „O mrtvých jen dobré“ (Solón)

De nihilo nihil fit. - „Z ničeho nic nevznikne.“ (Lucretius)

De novo - „nově“, od začátku

De omnibus dubitandum est (nebo De omnibus est dubitandum, De omnibus dubitandum) - "O všem je třeba pochybovat" (připisováno Aristotelovi[1])

De profundis... - „Z hlubin volám k tobě, Bože...“ (Žalm 130)

De re - De dicto - „o věci - o výpovědi“ (rozlišení v logice)

De te fabula narratur - „To se vypráví o tobě!“, tebe se to týká

Decernat - „ať rozhodne“

Decori decus addit avito - „Ke zděděné slávě přidal slávu“

Decus et tutamen - „Slušnost a ochrana“ (Vergilius, Aeneis), nápis na okraji britských mincí, aby se neopilovávaly

Defensor fidei - „obránce víry“, titul britských králů, udělený Jindřichovi VIII. roku 1521 papežem.

Deleatur - „má se vymazat, vypustit, zrušit“, korektorská značka

Delicta carnis - „zločiny těla“

Delictum omissivum - „přečin z nedbalosti“

Delictum tentatum - „pokus o zločin“, nedokonaný čin

Delirium tremens - alkoholická psychóza často spojené se třesem[2][3]

Demon est deus inversus - „démon je převrácený bůh“

Dentata charta - „zubatý list“, hanopis

Deo dignus vindice nodus - „Uzel, jaký by rozvázal jen bůh“

Deo gratias - „Bohu díky“

Deo iuvante - „S boží pomocí“

Deo Optimo Maximo (D. O. M.) - „Bohu nejlepšímu a největšímu“, na náhrobcích

Deo parere libertas - „Svoboda je poslouchat Boha“

Deo volente, nobis viventibus - „bude-li Bůh chtít a my naživu“

Desinit morbus, incendium extinguitur - „nemoc přestává jako vyhasíná požár“

Deum cole, regem serva. - „Boha uctívej a králi služ“

Deus caritas est. - „Bůh je láskou.“ Biskupské heslo Josefa Koukla

Deus ex machina - o bohu, který se v antickém divadle snesl na scénu na jeřábu; přeneseně: nečekané, nepravděpodobné rozuzlení

Deus in minimis maximus - „Bůh je největší v tom nejmenším“ (Augustinus)

Deus lo vult -„Bůh to (tak) chce“, středověké heslo

Di meliora dent - „Kéž dají bohové lepší (časy)“

Dis aliter visum - „bohům se uzdálo jinak“

Dic cur hic - „Řekni, proč jsi zde“

Dictum - „řečené“, výrok, sentence, citát

Dictum, factum - „řečeno a uděláno“

Dictum sapienti sat (est) - "Moudrému stačí slůvko", srv. české "Moudrému napověz, hloupého trkni" nebo „Moudrému napověz, hloupému dolož“

Diem perdidi - „ztratil jsem den“, výrok císaře Tita

Dies ater - doslova „černý den“, den neúspěchu, např. prohrané bitvy

Dies irae - „den hněvu“, Božího soudu; začátek hymnu Tomáše z Celana, často zhudebněného

Dies levat luctum - „čas zmírňuje bolest“

Difficile dictu - „těžko vyslovit“, vypustit z úst

Difficile est satiram non scribere. - „Těžko nepsat satiru“, kdo by ji (dnes) nepsal? (Iuvenalis)

Dignus est intrare - „Je hoden vstoupit“

Discite iustitiam moniti et non temnere divos! - „Napomínám (vás), učte se spravedlnosti a nepohrdejte bohy!“ (Vergilius, Aeneis 6,620)

Disjecta membra - „rozptýlené údy“, bez ladu a skladu

Dixi et salvavi (servavi) animam meam - „Řekl jsem (to) a zachránil (tím) svou duši“; mám čisté svědomí, protože jsem varoval, napomenul atd. (Bible, Ez 3,19)

Divide et impera - „Rozděl a panuj“ (připisováno francouzskému králi Ludvíkovi XI.

Do ut des - „Dávám, abys mi dal“, princip „něco za něco“

Docendo discimus - „Učíme se učením“, vyučováním ((Seneca, Dopisy Luciliovi I.7.8)

Docta ignorantia - „Poučená nevědomost“, (Mikuláš Kusánský)

Doctor - „učitel“

Dolo agit - „jedná lstivě“

Dolus malus - „zlovolný klam“, podvod

Dolus non praesumitur - „klamání se nepředpokládá“

Domi leones, foris vulpes. - „Doma lvi, venku lišky“

Domine, conserva nos in pace. - „Pane, zachovej nás v míru“

Dominus Illuminatio Mea - „Bůh je mé světlo“ (heslo univerzity Oxford)

Dominus providebit - „Pán se postará“, Abraham svému synu Izákovi na otázku, kde je zvíře k oběti (Bible, Gn 22,8)

Dominus vobiscum - „Pán s vámi“, liturgický pozdrav

Dona dantur insuper - „dary přicházejí shůry“

Donec eris felix, multos numerabis amicos. Tempora si fuerint nubila, solus eris - „Dokud budeš šťastný, budeš mít mnoho přátel; pokud se časy zamračí, budeš sám“ (Ovidius, Tristia I.9.5)

Dosis (sola) facit venenum - „(Jen) dávkování dělá jed“, co je v malém lék, je ve velké dávce jed (Paracelsus)

Draco dormiens nunquam titillandus. - „Spícího draka nikdy nedrbej.“

Dramatis personae - „osoby dramatu“, seznam postav

Dubium est initium sapientiae - "Pochybování je počátek moudrosti." (Descartes)

Dubia, dubius - „pochybný, nejistý“

Duc aut dota - "buď si ji vezmi, nebo vybav" ("pojmi za choť nebo dej výbavu"[4])- zásada kanonického práva platící pro svůdce a svedenou ženu

Duces tecum - „vezmi s sebou“ v anglickém právu

Dulce bellum inexpertis. - „Válka se líbí těm, kdo ji nezažili.“ (Erasmus Rotterdamský)

Dulce et decorum est pro patria mori. - „Dobré a záslužné je zemřít pro vlast“ (Horatius, Carmina 3.2.13)

Dulce et utile - „Příjemné a užitečné“

Dum colosseum stabit, Roma stabit; dum Roma stabit, mundus stabit - „dokud stojí Koloseum, stojí i Řím; dokud stojí Řím, stojí i svět“ (Beda Ctihodný)

Dum Roma deliberat Saguntum perit. - „Než se Římané rozhodli, Saguntum padlo“. Saguntum bylo spojencem Říma proti Hannibalovi.

Dum spiro, spero - „Dokud dýchám, doufám“ (Cicero, Dopisy Attikovi)

Dum differtur, vita transcurrit - „Jak (všechno) odkládáme, život utíká“ (Seneca, Listy Luciliovi)

Duo cum faciunt idem, non est idem - „Když dva dělají totéž, není to totéž“

Duobus litigantibus tertius gaudet - „Když se dva přou, třetí se raduje“

Duodecim tabulas - „Dvanáct desek“, starý římský zákoník

Dura lex, sed lex - „Zákon je tvrdý, ale je to zákon“

Durum patientia vincit - „trpělivost přemáhá i tvrdé“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář