Jdi na obsah Jdi na menu
 

rčení - B

13. 3. 2011

Barba non facit philosophum - „vousy nedělají filosofa“ (Aulus Gellius)

Barbarus hic ego sum, quia non intelligor ulli - „zde jsem barbar, protože mi nikdo nerozumí“; stesk římského básníka Ovidia ve vyhnanství v Dacii

Beata Virgo Maria - „blažená Panno Maria“

Beati monoculi in regione caecorum - „blažení jednoocí v království slepých“, srv. české „mezi slepými jednooký králem“

Beati pacifici - „požehnaní mírní“, jedno z Blahoslavenství (Mt 5)

Beati pauperes spiritu - „požehnaní chudí v Duchu“ (Mt 5,3)

Beati possidentes - „blaze bohatým“; právní zásada, která upozorňuje na zvýhodnění bohatých

Beatus ille qui procul negotiis... - „Blaze tomu, kdo daleko od zištných jednání zděděná pole svými býčky orá...“, chvála venkovského života (Horatius, Epody).

Bella, horrida bella - „války, strašné války“ (Vergilius)

Bella gerunt alii, tu felix Austria nube - „jiní ať válčí, ty šťastné Rakousko slav sňatky“ (Motto císaře Maxmiliána I.)

Bella matribus detestata - „války, jež matky proklínají“ (Horatius)

Bellum omnium contra omnes - „válka všech proti všem“ (Thomas Hobbes)

Bellum se ipsum alet - „válka se bude živit sama“ (Cato starší)

Bene docuit, qui bene distinguit - „dobře učil, kdo dobře rozlišoval“; scholastická zásada

Bene ferre magnam / disce fortunam - „uč se dobře snášet velké štěstí“ (Horatius,. Carmina 3, 27, 74))

Bene meritus - „Po zásluze“ (plaketa Ministerstva spravedlnosti ČR za přínos pro justici, za celoživotní přínos pro justici nebo za mimořádný počin)

Bene vixit, qui bene latuit - „dobře žil, kdo se dobře skryl“

Benedicite omnia opera - „všechna (jeho) díla ať chválí (Hospodina)“ (Žalm 103,22)

Benedictus, qui venit in nomine Domini - „požehnaný ten, kdo přichází ve jménu Páně“ (Žalm 118,25)

Beneficia non obtruduntur - „dobrodiní se nikomu nevnucuje“

Beneficium accipere est libertatem vendere - „přijmout dar je prodat svobodu“

Benevole lector - „laskavý čtenáři“

Bestiarum more - „po způsobu zvířat“, jako dobytek

Biblia pauperum - „Bible chudých“, obrázkové líčení biblických příběhů pro negramotné

Bis ad eundem lapidem offendere - „dvakrát zakopnout o stejný kámen“, opakovat chybu

Bis dat qui cito dat - „dvakrát dává, kdo rychle dává“ (Publius Syrus)

Bis de eadem re ne sit actio - „nejedná se dvakrát o téže věci“

Bis idem non est idem - „dvakrát totéž není totéž“

Bis pueri senes - „stařec je dvakrát dítě“

Bis repetita placent - „co se opakuje, to se líbí“

Bis vivit, qui bene vivit - „dvakrát žil, kdo dobře žil“

Bona fide - „v dobré víře“, například že prodávající věc neukradl

Bona fides praesumitur - „dobrá víra se předpokládá“

Bona officia - „dobré služby“, zejména pomoc proti nepřátelům

Boni pastoris est tondere pecus non deglubere - „dobrý pastýř ovce stříhá, nestahuje je z kůže“, podle Suetonia řekl prý císař Tiberius o svých místodržitelích.

Bonum commune - „společné, obecné dobré“

Bonum magis carendo quam fruendo cernitur - „dobrého si člověk víc všímá, když mu chybí než když je má“

Bonus vir semper tiro - „dobrý muž je vždycky v učení“ (Martialis)

Breve et irreparabile tempus omnibus est vita - „život je pro každého krátký a nenapravitelný čas“

Brevi manu - „bez okolků“

Brevis esse laboro, / obscurus fio - „snažím se být stručný a stávám se nesrozumitelný“

Brevis oratio penetrat caelos - „krátká modlitba proniká nebesa“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář