Jdi na obsah Jdi na menu
 

rčení - A

13. 3. 2011

 • A bove maiori discit arare minor - „od staršího vola orat se učí mladší“
 • A cane non magno saepe teneur aper - „tichá voda břehy mele“
 • A capite usque ad calcem - „od hlavy k patě“
 • A contrario - „naopak“, argument z opaku
 • A die insinuationis recepti - „ode dne doručení“
 • A fortiore (a fortiori) - doslova „od silnějšího“, znamená obvykle „což teprve“, „tím spíše“ nebo naopak „tím méně“
 • A limine - „od (samého) prahu“, původně soudní výrok na samém začátku řízení, v přeneseném smyslu „rozhodně, naprosto, bez diskuse“, například „odmítnout a limine“.
 • A maiore ad minus - „od většího k menšímu“, logický postup od silnějšího, obecnějšího
 • A mari usque ad mare - „od moře k moři“, heslo Kanady. Podle Žalmu 72.
 • A mensa et toro - doslova „od stolu a polštáře“, rozvod od stolu a lože
 • A minore ad maius - „od menšího k většímu“, logický postup od slabšího k silnějšímu
 • A mundo condito - „od stvoření světa“
 • A pedibus usque ad caput - „od nohou až k hlavě“, srv. české „od hlavy k patě“
 • A posse ad esse - „od moci k být“ (aristotelská a tomistická definice vzniku)
 • A posteriori - „od pozdějšího, následujícího“, soud na základě zkušenosti
 • A priori - „od předchozího“, soud odvozený z pojmů samých bez odvolání na zkušenost
 • A solis occasu, non ab ortu, describe diem - „Od Slunce západu, ne od východu popisuj den“. Srv. české „Nechval den před večerem.“
 • A solis ortu usque ad occasum - „od východu Slunce až do západu“, tj. po celý den (Žalm 113,3)
 • A verbis legis non est recendum - „od slov zákona nelze ustoupit“

Ab

 • Ab aeterno - „od věčnosti“
 • Ab equis ad asinos - „od desíti k pěti“, doslova „od kobyly k oslu"
 • Ab extra - „zvenčí“, ne ze sebe sama
 • Ab hinc - „od nynějška, od této chvíle“
 • Ab hoc et ab hac - „páté přes deváté“
 • Ab homine homini cotidianum periculum - „člověk člověku každodenním nebezpečím“
 • Ab igne ignem - „od ohně oheň“
 • Ab imo pectore - „z hloubi srdce (prsou)“; „z celého srdce“ (Titus Lucretius Carus, De rerum natura, kap. 3)
 • Ab initio - „od (samého) počátku“
 • Ab instanitia absolutio - „osvobození pro nedostatek důkazů“
 • Ab intestato - (dědictví) „od zemřelého bez závěti“
 • Ab intra - „zevnitř, ze sebe sama“
 • Ab Iove principium generis - „původ rodu sahá až k Bohu samému“ (Vergilius, Aeneis VII.)
 • Ab irato - „od hněvivého“, v hněvu, v afektu
 • Ab omnibus sua perspici probus cupit - "poctiví se s ničím netají"
 • Ab origine - "od počátku"
 • Ab ovo - „z vejce“. Líčit nějaký děj ab ovo je jako naše „od Adama“.
 • Ab ovo usque ad mala - „od vajec po jablka“, obvyklý pořad římské hostiny
 • Ab uno disce omnes - „podle jednoho poznej ostatní“
 • Ab urbe condita - „od založení města“, údaj letopočtu od založení Říma (753 př. n. l.)
 • Abiit ad plures - „přešel k většině“
 • Abiit, non obiit - „odešel, nezemřel“, citát z Cicerona, užíval se na náhrobcích
 • Abiturus - ten, kdo se chystá odejít. Odtud abiturient.
 • Absens heres non erit - „nepřítomný dědit nebude“
 • Absente cadavere - (pohřeb) „bez mrtvoly“
 • Absente reo - (proces) „bez obžalovaného“
 • Absiste moveri - „přestaň se znepokojovat“
 • Absit iniuria verbis - „ať řeč nikoho neurazí“
 • Absit invidia dicto - „není v tom žádná závist“ (v tom, co bylo řečeno)
 • Absit invidia verbo - „nebudiž vykládáno za zlé“
 • Absit violentia rebus - „ať se věci dějí bez násilí“ (J. A. Komenský)
 • Absolvo te - dávám ti rozhřešení, latinská zpovědní formule
 • Abundans cautela non nocet - „přílišná péče není na škodu“
 • Abusus digitorum - „zneužití prstů“
 • Abusus non tollit usum - „zneužití není námitka proti (řádnému) používání“
 • Abyssus abyssum invocat - doslova „propast volá propast“, jedna chyba vede ke druhé

Ac

 • Accidit in puncto, quod non speratur in anno - „v jediném okamžiku se přihodí, co by člověk nečekal za celý rok“, heslo Ferdinanda I. Habsburského
 • Accingunt omnes operi - „všichni se chystají do práce“
 • Accipere quam facere praestat iniuriam - „křivdu lépe snášet než způsobit“ (Cicero, Disputationes tusculanae, podle Platóna)
 • Accusare nemo se debet nisi coram Deo - „nikdo nemá obviňovat sám sebe, leda před Bohem“
 • Acta deos nunquam mortalia fallunt - „činy lidské nikdy nejsou tajny bohům“
 • Acta est fabula, plaudite - „představení skončilo, tleskejte!“, závěr římských komedií, také poslední slova císaře Augusta.
 • Acti labores iucundi - „vědomí vykonané práce těší“
 • Actio recta non erit, nisi recta fuerit voluntas - „jednání není dobré, pokud není z dobré vůle“
 • Actio-sacrificium-caritas. - „Práce-oběť-láska.“ Biskupské heslo Štěpána Maria kardinála Trochty
 • Actio semel extincta non reviviscit - „jednou vyhaslý (právní) nárok neobživne“
 • Actioni nondum natae non praescribitur - „nevzniklá žaloba se nepromlčuje“
 • Actus reus - „zločin“, čin, který vytvořil vinu

Ad

 • Ad absurdum - (dovést úvahu) „k nesmyslu“
 • Ad acta - (odložit) „mezi akty“, do archivu, a považovat tedy za vyřízené
 • Ad alta - „k výšinám!“
 • Ad analogia - podle analogie, analogicky
 • Ad aram confugere - „utéci se k oltáři“, kde platí právo asylu
 • Ad arma! - „ke zbraním!“, odtud italské „all´arme!“ a naše alarm.
 • Ad astra per aspera, také jako Per aspera ad astra - „Trnitou cestou ke hvězdám“, heslo státu Kansas (překládáno většinou jako "Přes překážky (útrapy) ke hvězdám")
 • Ad audiendum verbum - k pokárání, jít na kobereček, na slovíčko, výtka mez čtyřma očima, vyslechnutí kritických slov
 • Ad augusta per angusta - doslova „úzkou cestou k vznešenému“, překládáno někdy také jako "Přes překážky ke hvězdám" nebo "Přes úskalí k výšinám"[1]
 • Ad balneum - ke koupeli (na lékařských předpisech)
 • Ad bestias - (být předhozen) dravým zvířatům v cirku
 • Ad capsulas - do tobolek, do kapslí (na lékařských předpisech)
 • Ad capsulas amylaceas - do oplatek (na lékařských předpisech)
 • Ad capsulas gelationsas - do želatinových tobolek (na lékařských předpisech)
 • Ad captandum vulgus - „aby na to chytil lid“, o demagogovi a demagogii
 • Ad chartam, ad chartas' - do váčku, do váčků (na lékařských předpisech)
 • Ad deliberandum - na uváženou, k uvážení, k rozvaze
 • Ad Deum - „k Bohu“
 • Ad diagnosim - k diagnostickým účelům (na lékařských předpisech)
 • Ad exemplum - například, kupříkladu, jako příklad
 • Ad fictile - do kelímku (na lékařských předpisech)
 • Ad finem - na konec, koncem
 • Ad fontes - „k pramenům“, heslo humanismu
 • Ad fundum - „do dna“
 • Ad gloriam - pro slávu, pro oslavení někoho
 • Ad hoc - „k tomuto“ (jednotlivému případu), improvizovaně
 • Ad hominem - „ke člověku“; argument ad hominem využívá něčeho, co se týká osoby protivníka
 • Ad honorem - „ke cti, k poctě“
 • Ad illustrandum - pro ilustraci, pro názornost, na dokreslení, praktický příklad
 • Ad infinitum - „do nekonečna“
 • Ad informandum - pro informaci, na vědomí
 • Ad informationem medici - k informaci lékaře (na lékařských předpisech)
 • Ad interim - „na přechodnou dobu“, provizorně
 • Ad Kalendas Graecas - „do řeckých Kalend“, tj. odložit do nekonečna, neboť Řekové žádné Kalendy neměli
 • Ad libitum - „podle libosti“, například v hudebním zápisu znamená improvizaci
 • Ad litem - „k procesu“, o přizvaných osobách
 • Ad litteram - „do písmene“, doslova
 • Ad lucem - „ke světlu“, motto lisabonské univerzity
 • Ad Maiorem Dei Gloriam (AMDG) - „k větší slávě boží“, heslo jezuitského řádu i J. S. Bacha
 • Ad manus medici - „k rukám lékaře“
 • Ad manus proprias - do vlastních rukou
 • Ad marginem - na okraji, poznámka na okraj
 • Ad multos annos - „na mnohá léta“, přípitek
 • Ad nauseam - (opakovat něco) „až ke zvracení“
 • Ad notam nebo ad notitiam - na vědomí, na vědomost
 • Ad oculos - (předvést přímo) „před oči“, doložit, ukázat
 • Ad perpetuam (rei) memoriam - „na věčnou památku (věci)“
 • Ad patres - k předkům za svými otci (zde ve smyslu odebrat se za svými předky - zemřít)
 • Ad perpetuam memoriam - na věčnou památku (obvykle nápis na pamětních sloupech)
 • Ad personam - osobně, vlastní osobě, pro vlastní osobu, sám sobě
 • Ad publicandum - k uveřejnění, ke zveřejnění, k opublikování
 • Ad rationem - na účet
 • Ad referendum - o čem třeba podat zprávu (kvalifikovanou informaci), věcně porefereovat
 • Ad rem - „k věci“
 • Ad sanitatem - „na zdraví“
 • Ad spectatores - k publiku, k divákům
 • Ad tempus concessa post tempus censetur denegata - „co se připustilo na čas, je po jeho uplynutí automaticky odepřeno“ (Codex Justiniani, 10,61,1)
 • Ad usum Delphini - „pro potřebu Dauphina“, původně o knihách, které nechal král Ludvík XIV. zbavit choulostivých míst, než je dal číst mladému princi.
 • Ad usum proprium - „k vlastní potřebě“
 • Ad valorem - podle hodnoty, dle ceny, za cenu
 • Ad verbum audiendum - k domluvě, k napomenutí, vyslechnutí pokynů, dle ústní domluvy, podle ústního přání
 • Ad vitrum - do lahvičky (na lékařských předpisech)
 • Ad vocem - stran něčeho, týkající se něčeho
 • Adaequatio intellectus et rei - „připodobnění mysli a věci“, definice pravdy (Tomáš Akvinský)
 • Addito salis grano - „když se přidá zrnko soli“
 • Adhuc flagranti crimine - (chytit) „přímo při činu“
 • Adsum - „jsem přítomen, zde!“
 • Adveniat regnum tuum - „přijď království tvé“, verš z modlitby Otče náš
 • Adventus - „příchod“
 • Advocatus diaboli - „advokát ďáblův“, při procesech svatořečení odpůrce kanonizace; odtud přeneseně pro člověka, který hájí opačné stanovisko, než s jakým souhlasí (zpravidla "z principu", aby nebylo opomenuto zvážit i námitky nebo negativa dané věci)

Ae

 • Aegrescit medendo - „Léčba je horší než sama nemoc“
 • Aegri somnia - „sny nemocného“. (Horatius, Ars poetica 7.)
 • Aequat omnis cinis - „popel všechny srovná“, o rovnosti lidí ve smrti
 • Aetas nulla ad discendum sera - „v žádném věku není na učení pozdě“
 • Aetas volat - „věk (čas) letí“
 • Affidavit - „odpřisáhl“, potvrdil
 • Age, quod agis - „co děláš, udělej“ (řádně)
 • Agenda - „věci k udělání“, agenda
 • Agnus Dei - Beránek boží, symbol Ježíše Krista

Al

 • Alea iacta est - „kostky jsou vrženy“. Výrok připisovaný Juliu Caesarovi, který roku 49 př. n. l. váhal před řekou Rubikon v severní Itálii, až přišel neznámý pastýř a zatroubil k útoku. Tím byly „kostky vrženy“. Ve skutečnosti Caesar tento výrok nikdy neřekl, poprvé se objevil až ve Shakespearově tragédii Julius Caesar[zdroj?]
 • Alia res sceptrum, alia plectrum - „žezlo je něco jiného než loutna“
 • Alias - „jinak“, například pseudonym nebo přezdívka
 • Alibi - „jinde“, podezřelý se obhájí, pokud prokáže, že byl jinde
 • Alieni iuris - (osoba) „cizího práva“, o nesvéprávných osobách (žena, děti), jejichž právní postavení se odvozuje od statutu otce
 • Aliquid haeret - „něco přece uvízne“, např. z pomluvy, i když je vyvrácena
 • Aliis ne feceris, quod tibi fieri non vis - „co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim“, tzv. Zlaté pravidlo
 • Alis volat propriis - „létá na vlastních křídlech“, kdysi heslo státu Oregon
 • Alma mater - „Živící matka“ - obecně (s malými písmeny) označení absolvované školy, zejména vysoké; heslo univerzity v Bologni
 • Alter ego - „druhé já“, původně o blízkém příteli
 • Alterius contractu nemo obligatur - „smlouva jiného člověka tě nezavazuje“
 • Alumnus - „žák, chovanec“, v USA bývalý student (absolvent)

Am

 • Ama et fac, quod vis - „miluj, a pak dělej co chceš“ (Augustinus)
 • Amantes amentes - „milenci - šílenci“ (Terentius, Andria I.3.)
 • Amanti nihil difficile - „milujícímu nic nepřijde zatěžko“
 • Amantium ira amoris integratio est - „hněvání milenců upevňuje lásku“ (Publius Syrus)
 • Amici fures temporum - „přátelé jsou zloději času“
 • Amicitiae immortales, mortales inimicitiae debent esse - „přátelství má být nesmrtelné, nepřátelství smrtelné“
 • Amicus certus in re incerta cernitur - „přítel se pozná v nejisté situaci“
 • Amicus curiae - „přítel soudu“, v anglosaském právu přizvaná osoba
 • Amicus Plato, sed magis amica veritas - „Platón je přítel, ale pravdě musím dát přednost“, připisováno Aristotelovi
 • Amor gignit amorem - „láska plodí lásku“
 • Amor tollit timorem - „láska zbavuje strachu“ (Bernard z Clairvaux)
 • Amor vincit omnia - „láska všechno přemáhá“ (Vergilius, Zpěvy pastýřské 10,69)

An

 • Anima Mundi - „duše světa“
 • Anima naturaliter Christiana - „duše od přírody křesťanská“
 • Anima vegetativa, sensitiva, cogitativa - „duše rostlinná, vnímající a myslící“, rozdělení duší u Aristotela
 • Animarum dies - „den dušiček“, 2. listopad
 • Animus iniurandi - „záměr urážet“
 • Animus rem sibi habendi - „záměr mít věc pro sebe“
 • Animal laborans - „pracující živočich“ (Hannah Arendtová)
 • Animal rationale - „rozumný živočich“. Ciceronův překlad řeckého zóon logon echon.
 • Animal symbolicum - „symbolický živočich“ (Ernst Cassirer)
 • Anni currentis (praeteriti, futuri) - „tohoto (minulého, budoucího) roku“
 • Anno aetatis suae XX - „ v XX roce svého věku“, častý nápis u portrétů
 • Anno Domini (A. D.) - „léta Páně“ (křesťanského letopočtu)
 • Anno salutis - „léta naší spásy“ (křesťanského letopočtu)
 • Annuit cœptis - (Bůh) „schválil naše počínání“
 • Annus civilis - „občanský rok“
 • Annus mirabilis - „zázračný rok“
 • Ante bellum - „před válkou“
 • Ante cibum (a. c.) - „před jídlem“ (na lékařském předpisu)
 • Ante Christum natum - „před narozením Krista“ čili před Kristem, př. n. l.
 • Ante litteram - „než se tak říkalo“; Ikaros byl pilot ante litteram
 • Ante meridiem (a. m.) - „před polednem“
 • Anulus piscatorius - „rybářský prsten“ římských papežů
 • Aqua vitae - „voda života“
 • Apage Satanas - „jdi pryč, Satane!“ citát z evangelia (Mt 16,23)
 • Apollini et Musis - (věnováno) „Apollónovi a múzám“; nápis na muzeích, divadlech a koncertních síních

Aq

 • Aquila non captat muscas - „orel nechytá mouchy“
 • Arbiter elegantiarum - „rozhodčí ve věcech vkusu“
 • Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris Italiam fato profugus Laviniaque venit. „O válce zpívám a reku, jenž první z krajiny trójské připlul k italské zemi, hnán osudem, k lavinským břehům.“ (Vergilius - Aeneis: 1, I-II)

Ar

 • Ars longa, vita brevis - „umění (učení) je dlouhé, život krátký“
 • Ars moriendi - „umění (dobře) umírat“
 • Ars vivendi „umění (dobře) žít“
 • Artis Bohemiae Amicis - „Přátelé českého umění“ (medaile Ministerstva kultury ČR k ocenění dlouhodobé a významné činnosti fyzické osoby, jež cílevědomě přispěla nebo přispívá k šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i v zahraničí)

Au

 • Audaces fortuna iuvat - „Štěstěna přeje odvážným“
 • Audemus jura nostra defendere - „nebojíme se bránit svá práva“, heslo státu Alabama
 • Audi - „slyš!“
 • Audiatur et altera pars - „vyslechněte i druhou stranu“
 • Audio, video, disco - „slyším, vidím, učím se“
 • Audi, vide, tace - „poslouchej, dívej se a mlč“ (heslo Bezpečnostní informační služby ČR, které říká, že příslušník zpravodajské služby musí dobře naslouchat, dobře se dívat a o své práci mlčet)
 • Aurea mediocritas - „zlatý střed“ (Horatius, Odae)
 • Auri sacra fames - „prokletý hlad po zlatu“ (Vergilius, Aeneis 3,56)
 • Aut Caesar aut nihil - „buď císař, anebo nic“; heslo Cesare Borgia
 • Aut vincere aut mori - „zvítězit nebo zemřít“
 • Ave atque vale - „buď zdráv a sbohem“ (Catullus na hrobě svého bratra)
 • Ave Caesar, morituri te salutant - „Buď zdráv Césare, zdravíme tě před smrtí“; odsouzenci před zápasem v cirku. (Suetonius, Catullus 21.)
 • Ave Maria - „buď zdráva, Maria“, citát z evangelia (Lk 1,28) a začátek modlitby Zdrávas Maria. Často zhudebněna.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář