Jdi na obsah Jdi na menu
 

O UTRPENÍ

14. 4. 2011

Aischylos

   Aischylos (řecky Ασχύλος; 525 př. n. l. Eleusína v Attice –   456  př. n. l. Gela na Sicílii) byl první z řady velkých řeckých dramatiků, píšících tragédie Byl synem bohatého statkáře Euforióna z Eleusíny, později žil v Athénách. Původním povoláním byl voják, bojoval v řecko-perských válkách – tyto zásluhy vyzdvihl v nápise na hrobě, který si sám napsal.   Účastnil se bitev u Marathónu a Salamíny. Podle legendy zemřel, když mu orel pustil na hlavu želvu.
aischylos.jpgJe považován za zakladatele antické tragédie, zavedl druhého herce a stal se tak tvůrcem evropské dramatické tradice. Jeho náměty byly téměř vždy mytologické, jen občas historické (Peršané). Prosazoval demokratické ideály, svobodu a obětavou lásku k vlasti, zastával názor, že svět je řízen božskou spravedlností.    
  Základním rysem tragična podle Aischyla je lidské jednání plné nebezpečí, které každou chvíli přivádí člověka do bezvýchodných situací, v nichž tentýž čin je nutností, povinností, zásluhou ale současně největším proviněním.

  Aischylos byl zbožný člověk, takže podle něj byla moc bohů neomezená. V jeho hrách vystupuje Zeus jako spravedlivý vládce, který nesnáší lidskou domýšlivost a stíhá ji zaslepením, ve kterém se člověk dopustí hříchu a provinění a je za něj potom potrestán. Aischylos používal slavnostní jazyk plný básnických obratů a novotvarů. Po Aischylovi je pojmenována např. planetka 2876 Aeschylus.

Je autorem 90 tragédií, avšak pouze sedm z nich se dochovalo v celém znění, mezi nimi i jeho nejslavnější hra a také jediná dochovaná trilogie Oresteia. Dalších 72 tragédií známe alespoň podle názvu.

►Moudrost se získává utrpením.

Alberione Giacomo
►Kdo prchá před utrpením, nikdy nebude spokojen, protože vždy nalezne ještě větší kříž.

Amiel Henri Frédéric
►Souhrn všech možných bolestí je u každé duše úměrný jejímu stupni dokonalosti.

Andrea z Kréty
►Kříž je cenný tím, že je památníkem Kristova utrpení a jeho vítězství nad smrtí.

Angelus Silesius
►Nes trpělivě žal a trápení a kříž, vždyť takto navěky si Krista přiblížíš!
►Když vzhůru k nebesům chceš vést kroky své, pak musíš přidržet se cesty křížové.


Bacon Francis
Věci jsou tím cennější, čím více bolesti nás stojí.

Balthasar Hans Urs von
►Kříž je prubířským kamene lásky.

Balzac Honoré de
Každý si myslí, že trpí více než ostatní.
V jistých životních situacích musí přítel zůstat mlčky nabízku. Slovní útěcha jitří ránu a ukazuje její hloubku.

Bataile Georges
Hledáme se v radosti, ale shledáváme se v bolesti.

Baudelaire Charles
Budiž požehnán, můj Pane, za utrpení, jež nám sesíláš jako Boží lék na necudnosti.

Beauvoirová Simone
Utrpení je hnusná věc. je potřeba učinit všechno, abychom se ho zbavili.

Below Saul
Utrpení je asi jediný účinný prostředek, jak přerušit spánek ducha.

Benavente Jacinto Martinez
Každé utrpení je pro málo odvážného obrovské.

Bernanos Georges
Kdo usiluje o opravdovost, musí se stát pánem své bolesti.

Bible, Starý zákon
Bůh působí bolest, ale též obváže rány, co rozdrtí, vyléčí svou rukou.
Ó Bože ukládej si do měchu mé slzy. Což je v svých záznamech nemáš?
Jako se zlato čistí v ohni, tak se čistí vyvolení ve výhni sklíčenosti.
Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejich duch je zdeptán.


Bible , Nový zákonnovy-zakon.jpg
Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Radujte se, když máte podíl na Krisově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.
Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne můj kříž a následuj mne!"
Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; Jsme bezradní, ale nejsme v koncích; Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, ale i život Ježíšův byl na nás zjeven.
Utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena.
Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slovy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné je však věčné.
Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.
Blaze těm,kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
Vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět.
Ježíš řekl: "Mé jho netlačí a břemeno netíží".
Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království.

Bini Carlo
Bolest nikdy neusíná, bdí, neúprosně bdí, jako žárlivý manžel-protože svět považuje za svůj, protože se bojí, že usne-li, uvolní své spáry a kořist unikne.

Bloy Léon

Bůh mě má rád více než ostatní, to je jisté, neboť už řadu let se mnou zachází s krajní tvrdostí.
Utrpení nahlížené Kristovýma očima je dcerou budoucí slávy.
V utrpení je člověk zvláštním způsobem vyzýván, aby se připodobnil Kristu.
Naším nejvyšším cílem není bolest, nýbrž štěstí. Bolest nás bere za ruku a vede nás až k samotnému prahu věčného života. Tam nás opustí, protože nesmí tento práh překročit.
Utrpení! Řešení pro veškerý lidský život na zemi. Hle, odrazový můstek pro všechny větší ideály, směnka na všechny zásluhy, spolehlivé měřítko všech krás.
Utrpení je jedním z prostředků, jež vyznačují cestu, na které se máme přiblížit Pánu.
Utrpení je nutné. Málokdo chápe, ale je tomu tak. Kdo tvrdí, že utrpení je užitečné, příliš tomu nerozumí, protože užitečnost vždycky předpokládá něco navíc, nějaký přídavek, zatímco utrpení je "nutné"!
Bolest je milost, kterou jsme si nezasloužili.

Bonhoeffer Dietrich
Jsem pevně přesvědčen, že Bůh nám v každé situaci udílí tolik síly, kolik je nám zapotřebí. Nedává ji však předem, abychom nespoléhali na sebe, nýbrž jen na něho. S takovou vírou by se měly všechny obavy o budoucnost rozplynout.
Následovat Krista je vždy radostné, dokonce i pod křížem.

Börne Ludwig
Bolest je otcem a láska matkou moudrosti.
►Utrpení je štěstí blažených. Víc žije, kdo víc trpí.

Bossuet Jacques Bénigne
►Jednoho dne poznáme, jak prospěšní nám byli lidé, kteří nám působili soužení.
►Utrpení je duchovní oheň, v němž se podrobuje zkoušce křesťanská ctnost a stává se hodnou Božího pohledu a dokonalosti budoucího času.
►Život je prázdným listem, dokud se neobjeví zápis "Trpěl jsem".


Bougeard Alfred
Štěstí shromažďuje , bolest spojuje.

Brancati Vitaliano
Existuje utrpení, které se do vás vrývá jako dírky do flétny, z níž pak vychází melodický zvuk ducha.

Broustauová Aimée
Nic nepříjde nazmar z toho, co z lásky trpíme.

Buzzati Dino
Každá opravdová bolest se vrývá do kvádrů z tajuplné látky, ve srovnání s níž je žula jako máslo. Ani věčnost ten zápis nevymaže.


Cantú Cesare
V bolesti je síla k nápravě. Činí nás lepšími, soucitnějšími, vede nás do našeho nitra.

Carettaová Jeaninne
Kdybychom byli schopni trpět, o to více bychom byli schopni být šťastni.

Caro Annibale
Bolest nikdy není tak trpká, aby jim čas nezmírnil a také neodstranil.

Carreto Carlo
Bolest pročituje lásku: činí ji opravdovou, věrohodnou, čistou- a navíc odstraňuje to, co láska není,

Cernuda Luis
Bolest musí být jako láska: němá. Nemluvte o ní, trpte a doufejte!

Cicero
Je-li bolest těžká, je krátká; je-li dlouhá, je lehká.

Claudel Paul
►Ježíš nepřišel hlásat nauku o utrpení- tím, že ho vzal na sebe, naplnil ho svou přítomností.
►Veškeré utrpení na tomto světě není bolest smrtelného zápasu- je to bolest rození.

Colettová Sidonie Gabrielle
►I já mám bolest, tuhle stále čerstvou, přítomnou bolest, která ve mě vzbuzuje touhu vzdorovat; bolest, která doufá v klid, ale nevidí konce. Naštěstí mám tuhle bolest.

Consalvaticus Tillius
►Z téže bolesti můžeš učinit buď kámen, nebo křídlo.

Coryllis Peter
►Utrpení je odrazový můstek , který nás vrhá směrem k dokonalosti.


Cottolengo Giuseppe B.
Nejkrásnější knihou je ukřižovaný kristus. Kdo ji neumí číst, je tím nejubožejším z analfabetů.

Cybinski Nikolaus
Utrpení druhých vidíme, ale cítíme jen to svoje.


D´Annunzio Gabriele
Budiž naši duši vzdálena bolest, ten popelavý šat. Je ubohým otrokem, kdo se odívá bolestí.

D´Arnoux Jacques
Milovat s utrpením znamená trpět?

D´Azeglio Massimo Taparelli
Všechno, co je na světě dobré, velké a krásné, je potomkem bolesti.

Dalajláma XIV.
Bolest slouží k měření radosti.
Veškeré utrpení pramení z neznalosti.

Dark Daniel
Mnozí lidé si myslí, že snášeli utrpení, zatímco ho sami způsobili.

De La Rochefoucauld Francois
Všichni jsme dost silní, abychom snášeli utrpení bližního.

Dinesen Isak
Obtížné chvíle mi pomohly lépe pochopit, jak je život ve všech možných směrech nekonečně krásný a bohatý.

Dostojevskij Fjodor Michajlovič
Díky skutečné, opravdové bolesti získávají někdy i hloupí inteligenci...To bolest umí přizpůsobit.
Opravdová bolest, při které hluboce trpíme. činí dokonce ze světáků vážné a spolehlivé muže.
Trpět a plakat znamená žít.

Droste- Hülshoffová Annette von
Nežádám pozemské štěstí, nýbrž jen milost umět přijímat utrpení života.

Ebner- Eschenbachová Marie
Jaký to byl zvrácený život, nebyl-li obohacený bolestí!
Utrpení je veliký umělec. Pod jeho dechem zrají duše.

Einstein Albert
Souhlasím s mým rodákem Ježíšem- raději chci trpět než utrpení působit.

Emerson Ralph Waldo
Jsou lidé, kteří potřebují trpět. Radost není nikdy dost silná, a oni potřebují bolest.

Ernst Paul
Jen díky bolesti člověk zjišťuje, že je božského původu.

Ezop
Utrpení je poučením.


Fénelon Francois
Kdo neumí trpět, neumí nic. Nerozezná ani dobré ani špatné, nezná lidi, nezná sebe sama.

Feuerbach Ludwig
Člověk, který netrpí, je člověkem bez srdce.

Fitzgerald Francois Scott
Někdy le nesnadnější zříci se bolesti než radosti.

Flaubert Gustave
Jsme stvořeni pro bolest, slzy jsou našemu srdci tím, čím je voda rybám.
Snad nemáme ani žádnou cenu, leda kvůli našemu utrpení.

Fontane Theodor
Velké utrpení se může stát největší hodnotou našeho života.

Foscolo Ugo
Lidé, kteří trpí nedostatkem chleba, se s utrpením smiřují snáz.
Každá slza učí smrtelníky nějaké pravdě.

Foucauld Charles de

Každý opravdový křesťan musí následovat svého Mistra na Golgotu.
Může-li člověk trpět a milovat, může mnoho. Ba je to dokonce vrchol toho, co může na zemi konat.

France Anatole
Naučte se trpět. Kdo to umí, trpí méně.
Bolest je sestrou radosti. Tím, že se jejich sdružené povzdechy dotýkají našich strun, harnonicky je rozeznívají.
Utrpení je zneuctěním božství. Patří mu vše, co je v nás dobré, všechno, co životu dává hodnotu, jako je soucit, odvaha, v podstatě všechny ctnosti.
Neexistují pomyslná zla. Všechno zlo je skutečné, už tím, že nám působí utrpení. I sen o bolesti je skutečnou bolestí.
Pravým vychovatelem lidí je utrpení. Naučilo nás umění, poezii a mravnosti, podnítilo nás k hrdinství a zbožnosti, dalo životu cenu tím, že nám napovědělo, abychom ho obětovali. A konečně právě dobré a vznešené urtpení dalo lásce rozměr nekonečna.


Galiani Ferdinando

Jsme moudří a vyrovnaní úměrně tomu, co jsme trpěli.

Gándhí Mahátma

Jen utrpení otevírá v člověku vnitřní chápavost.

Geibel Emanuel
Když se dostaví bolest, přemýšlej, co po tobě žádá! Věčná láska ti nesesílá žádné utrpení jen proto, aby tě přivedla k pláči.

Gervaso Roberto
Bez utrpení by člověk nešel kupředu.

Giordano Michele
Kdo věří, zakouší zvláštní vnitřní radost, když své utrpení nabízí Pánu. Tomu ho naučil On- nespasil svět zábavou, ale tím, že nesl kříž.

Giovanelli Michele
Utrpení je hořká mandle, kterou člověk odhodí na okraj cesty. Když tudy po deseti letech znovu prochází, najde rozkvetlou mandloň.

Giusti Giuseppe
Jen z utrpení se rodí veliké věci a silné povahy, jako květ v trní.

Goethe Johann Wolfgang
Milující bohové dovolují všechno: veškeré radosti i veškerá trápení.


Gollwitzer Helmut
Kdo chce vědět, proč Bůh připouští naše trápení, nejdříve si musí uvědomit, že tento Bůh snášel lidskou bídu před námi. Kdo jej hledá v utrpení, najde ho vedle sebe, jak trpí spolu s ním.
Každé utrpení, jež pochází z následování Krista, se mění v radost, a každé utrpení, které snášíme a vytrvale při tom nasloucháme zaslíbení, nás ke Kristu hlouběji připoutává.
Od té doby, co Ježíš zemřel na kříži, neexistuje už kříž bez Ježíše.


Gotthelf Jeremias
►Každý život přináší tvrdé rány, každé léto bouře, a čím je léto krásnější, tím bývají bouře prudší.

Góvinda láma
►Účast na bolesti druhých zmenšuje vlastní utrpení.

Graf Arturo
►Moc málo naučil život toho, koho nenaučil snášet utrpení.

Gräf Richard
Život je utrpení, Neměli bychom se proto divit, když přicházejí kříže;
spíše bychom měli být udiveni, kdyby nám chyběly. Očekáváme-li
kříž, je o polovinu lehčí.
Také utrpení, ba právě utrpení pochází od Boha, který nás miluje. Pokud se nám podaří pochopit toto tajemství, měli bychom ho alespoň s vírou příjmout.
Utrpení je povoláním křesťana.
Utrpení je pro křesťana jakousi osmou svátostí.
Trpět bez naděje, to je začátek pekla.


Gray Thomas
►Každý má své trápení. Všichni jsou odsouzeni naříkat podobně: neznatelně kvůli utrpení bližních, rozhořčeně kvůli vlastnímu.

Grillparzer Franz
►Bůh z nás nesnímá naše obtíže- On posiluje naše ramena.

Guardini Romano
Chci být blízko Boha, aby můj život a mé utrpení přinesly věčné plody.
Kristus se nesnažil vyhnout utrpení, jak to vždy dělají lidé. Nebylo mu neznámé, ani před ním neprchal, nýbrž ho ve svém srdci přivítal a bez výhrad přijal všechny, kdo trpí.
Snadno se člověku řekne: "Jsem ochoten příjmout vůli Boží", když je všechno v pořádku. Něco jiného je bát ochoten, když se dostaví kříž.
Pane, toto je radostná zvěst, kterou jsi přinesl všem: že po Velkém pátku příjde velikonoční ráno.
Ježíše lze potkat na tidících cest, ale nikdy si nejsme jisti, že jsme mu tak blízko jako pod křížem.


Hamerling Robert
Není to radost, nýbrž jen bolest, co osvobozuje svět.

Hammarskjöld Dag
Každý den svého života se musíme rozhodovat: buď trpět v lásce, nebo- což je mnohem horší- nemilovat.

Harmann Karl Friedrich
Právě utrpením Bůh vtiskuje do srdce svůj věčný obraz.

Hebbel Friedrich
Život je snesitelný tím, že se bolesti střídají.
►Nenaříkej nad nepatrnou bolestí. Osud by ji mohl léčit nějakou mnohem větší.


Heuschele Otto
Člověk se bojí bolesti a snaží se jí uniknout; ale předem ví, že tímto jednáním se zbavuje výjimečného pramene života.
►Rozhodující v životě člověka je, co udělá s pohromami, které na něho dolehnou.

Holan Vladimír
Jenom bolest nikdy nepřichází v životní velikosti, je vždycky větší člověka, a přece se musí vejít do jeho srdce.

Hombach Raphael

Nikdo netrpěl tak jako Ježíš a nikdo nemiloval tolik co Ježíš, neboť láska se měří schopností trpět.

Humboldt Alexander
Také bolest- a právě ona- má velkou úspěšnou sílu.
Bez utrpení by se lidský život podobal fontáně, jejíž zdroj navždy vyschl.

Hurtado Alberto
Svět se obrátí díky těm křesťanům, kteří nosí kříž v soukromí života, a ne na krku.
Člověk začne chápat, když začne trpět.


Chabanis Christian
Kdo špatně snáší utrpení, způsobuje utrpení.

Chalíl Džibrán Džibrán
►Čím více vám utrpení vyhloubí nitro, tím více radosti se tam vejde.
►Tvé utrpení je způsob jak odstranit slupku, pod kterou se nachází tvá schopnost chápat.


Chardin Pierre Teilhard de
Křesťan se nemá ztratit ve stínu kříže, nýbrž projevit se v jeho světle.


Jan Pavel II.jan-pavelii.jpg

Jan Pavel II. vlastním jménem Karol Józef Wojtyła18. května 1920 Wadowice2. dubna 2005 Vatikán) byl polský katolický duchovní, pomocný biskup (1958-1963) a arcibiskup (19631978) krakovský, od roku 1967 kardinál a od 16. října 1978 až do své smrti papež a suverén Vatikánu. Byl zvolen jako první neitalský papež od roku 1522 a nejmladší papež od roku 1846, jeho pontifikát byl třetím nejdelším v historii. Jeho papežské heslo znělo: Totus Tuus (Celý Tvůj)

Byl mužem mnoha zájmů a zálib, ještě před vzestupem do vrcholných církevních úřadů psal básně, divadelní hry a filosofická pojednání a snažil se o pokřesťanštění existencialistické filosofie. Jako biskup a papež se soustředil již především na teologii a pastoraci. Známý byl vřelým vztahem ke kultuře lidového katolictví a otevřeností k jiným náboženstvím, jakož i zálibou ve sportu.

Jako papež hrál významnou roli ve světové politice, je mu přisuzován podíl na zhroucení komunistických režimů ve střední a východní Evropě,[1][2] jakož i na zlepšení vztahů katolické církve s judaismem a východními a anglikánskými církvemi. Během svého pontifikátu navštívil 129 zemí, více než kterýkoliv jeho předchůdce. Jako papež silně prosazoval a povzbuzoval mariánskou úctu a zdůrazňoval univerzální povolání ke svatosti. Svatořečil a blahořečil více lidí, než všichni jeho předchůdci dohromady. Navázal taktéž na učení svých předchůdců v oblasti sexuální morálky a ochrany lidského života. Vícekrát, zejména ve svých katechezích a v encyklice Evangelium vitae, jednoznačně potvrdil tradiční církevní stanovisko morální nepřípustnosti interrupce, antikoncepce a euthanasie, kteréžto učení prohlásil zároveň za neměnné a neomylné. Dne 13. května 1981 byl na Jana Pavla II. spáchán atentát, jeho původcem byl Turek Mehmet Ali Ağca. Jan Pavel II. byl vážně zraněn, ale atentát přežil. Později atentátníka navštívil ve vězení a odpustil mu.Zemřel 2.4.2005 ve Vatikáně.

 V Božím plánu spásy nabývá utrpení zvláštního významu. Skutečně jde o podíl na Kristově utrpení a o připojení se k výkupné oběti, kterou podle otcovy vůle nabídl.
Pouze upřímně přijatý a hluboce prožívaný život víry může do hloubky osvětlit tajemství bolesti.
Utrpení je závaznou cestou spásy a posvěcení.
Utrpení je nutná přísada svatosti. Tak jako láska.Jan XXIII.

Tak jako všechny řeky ústí do moře, tak se naše slzy vlévají do Božího srdce.

Jaspers Karl
Každé štěstí je podmíněno utrpením.

Jindřich IV.
Utrpení samo o sobě nemá smysl. Záleží na člověku, zda mu bude příležitostí k růstu, nebo k porážce.


Kafka Franz
Všechno utrpení kolem nás je i naším utrpením. Nemáme všichni jedno tělo, zato jeden růst, a ten nás provází všemi bolestmi v té či oné podobě.

Keller Gottfried
Kdo je bez bolesti, je taky bez lásky.

Kempenský Tomáš
Bůh si přeje, aby ses naučil snášet utrpení bez útěchy a aby ses zcela odevzdal jemu a utrpením se stával pokornější.
Mnoho je na světě takových, kdo by chtěli získat Ježíšovo nebeské království- málo jich je však ochotných nést jeho kříž.
Mnozí jdou za Ježíšem až k rozdávání chleba, ale málokteří s nim pijí kalich utrpení.
Je dobré, když nás občas potkají nějaká protivenství. Často člověka vedou k tomu, že se uchýlí do svého nitra, a připomínají mu, že je ve vyhnanství a neměl by skládat naději do žádné pozemské věci.
Teprve kdž dospěješ až k tomu, že ti bude utrpení milé a příjemné z lásky ke Kristu, můžeš mít za to, že jsi dosáhnul dokonalosti, protože jsi už našel ráj na zemi.
Protivenství člověka nečiní slabším, nýbrž prozrazují, jakou ná sílu.

Kierkegaard Søren Aabye
Snášet utrpení znamená mít s Bohem společné tajemství.
Existuje cesta, kterou musíme všichni projít: most vzdechů klenoucí se k věčnosti.
O svém utrpení říkám to, co Angličan o svém domě: Mé utrpení, můj hrad.

King Martin Luther
Kříž je věčným znamenám, že Bůh je ochoten obnovit přerušené spojení.
Nezasloužené utrpení má vykupitelskou moc.

Kner Anton
Kříž nelze pochopit, pouze ho žít.

Küng Hans
Boží láska nás nechrání před žádnou bolestí, ale chrání nás v každé bolesti.


Lavater Johan Kaspar
Čím větší je tvůj kříž, tím větší máš sílu ho nést.

Le Fortová Gertrud
To, co se z pohledu člověka nazývá křížem a hrobem, se z Božího pohledu nazývá proměnou a věčným životem.
Nemůžeme se o poslednách tajemstvích ujistit jinak než odvážným skokem do jejich hlubin.
Každá bolest je posvěcena Boží láskou.

Leclerkq Jacques
Kristovo vítězství začalo porážkou- křížem.

Leseurová Elisabeth
Myslím, že utrpení bylo člověku Bohem uděleno jako velký počin lásky.
Utrpení je nejdokonalejší podobou motlitby.

Lespinasseová Julie Jeanne Elénore de
Dobrou stránkou utrpení je, že nás léčí ze všech malých vášní, které cloumají zahalčivým a zkaženým člověkem.

Lippert Peter
Někdy se zdá, že utrpení je rájem, do něhož Bůh přivádí své milé, aby je zasvětil do nejněžnějších důkazů lásky.
Bez utrpení zůstane i ta největší láska neplodná.

Lorenz Konrad
Kdo se chce vyhnout utrpení, zbavuje se podstatné části života.

Lubac Henri de
Utrpení je vlákno, z něhož je utkána radost.

Lubichová Chaira
Jen jedenkrát Bůh přišel na zem, stal se člověkem a dal se ukřižovat! Mně tato úvaha dává velikou sílu, abych s radostí přijímala ten malý kříž, který nás stále provází.
Auto jede, dokud mu stačí benzím. Dílo Boží pokračuje, dokud se bolest proměňuje v lásku.
"Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" Tato slova nekonečné Ježíšovy bolesti nám ukazují velikost jeho lásky k nám lidem. Ježíš prožil propast, která dělí člověka od Boha, a zaplnil ji svou láskou.
Pane, děkuji ti za bolest. Kdybys nesvolil, neměli bychom možnost tě následovat, ani bychom nepoznali hlubokou vnitřní radost ze spojení s tebou.
Koruna stromu odpovídá tomu, jak rozrostlé jsou jeho kořeny. Duše je rozšířena Kristovou láskou podle toho, kolik snášela bolesti a kolik jí pro něho obětovala.
Bolest je veliká věc, i když o ní lidé neradi mluví. Je prostředkem, který nás odděluje od stvořeného světa, abychom se spojili se svým Tvůrcem. A běda, pokud by chyběla. Bolest je rovnováhou lidstva.
Jen ten, kdo projde mrazem bolesti, má přístup k požáru lásky.

Luther Martin
Víra není nikdy pevnější a slavnější, než když je vystavena útrapám.


Maeterlinck Maurice
Bolest je základní stravou lásky a každá láska, která se neživila alespoň trochou čisté bolesti, zmírá.
Člověk musí trpět, aby byl dobrý!

Malegua Joseph
Každé protivenství je příležitostí, která se nám nabízí.

Marandotti Alessandro
Kdyby to byla pravda, že utrpením se lidé stávají lepšími, lidstvo by už dosáhlo dokonalosti.

Marcus Aurelius
Bolest nemůže být nikdy ani nepřijatelná ani dlouhotrvající, pokud ji sám nezvětšuješ svou obrazností, ale pozoruješ ji v jejích přirozených mezích.

Martialis
Je upřímná bolest toho, kdo pláče potají.

Matka Tereza z Kalkaty
Kristovo utrpení vždy končí radostným vzkříšením.
Utrpení samo o sobě není ničím; sle spojí-li se s utrpením Kristovým, je to skvělý dar.
Nebojte se milovat až k utrpení, neboť to je způsob, kterým miloval Ježíš.
Jedním z nejkrutějších utrpení je pro nikoho nic neznamenat.

Mazzolari Primo
Kde se člověk nepřemáhá z lásky k bratrům, tam nejsou Velikonoce.

Meredith George
Neexistuje tělesná bolest, která by nemohla prospět duši.

Messner Johann
Jednou z věcí, jimiž člověk nejvíce vyzraje, je utrpení.

Meyer Conrad Ferdinand
Bolest a radost jsou dvě nerozlučné sestry, jdi, miluj a trp.

Mika Ruk
Bez utrpení by se lidský život podobal fontáně, jejíž zdroj navždy vyschl.

Minucius Felix
Musíme projít sítem zkoušek jako zlato zkoušou ohně.

Mistr Eckhart

Utrpení je nejrychlejší prostředek, který vás může dovést k dokonalosti.

Moltmann Jürgen
Čím více se blížíme ke kříži, tím více se blížíme jeden k druhému.

Mong-c
Když chce nebe člověku svěřit nějaký velký úkol, naloží na něj hořkosti a těžké rance a všechno jeho podnikání stihne nepřízní.

Montaigne Michel de
Kdo by z člověka vyrval poznání bolesti, zničil by ho.
Utrpení se ukazuje mnohem povolnější tomu, kdo mu vzdoruje

Montanelli Indro
Čím je utrpení opravdovější a hlubší, tím více ho lidé prožívají v samotě a mlčky.

Montherlant Henry de
Naní to ani tak soužení samo o sobě, jež nás trápí, jako náš vztah k němu.

Morgenstern Christian
Mou nejsmutnější zkušeností je zkušenost, že utrpení činí většinu lidí nikoli většími, ale menšími.

Mühs Wilhelm
Od chvíle, kdy přišel Kristus, jsme byli zbaveni ne utrpení, ale neužitečného utrpení, neboť to se stalo prostředkem vykoupení.
Existují věci, které člověk spatřuje pouze očima, které slzely.
Bůh, který připravuje kříže, posiluje také ramena. A nikdo se mu nevyrovná v umění dělat věci přiměřené.
Bůh musí mít nějaký příznivý vztah k bolesti, neboť pro spácu lidí obětoval svého jednorozenéhoSyna. Takže rovněž člověk, který byl stvořen k jeho obrazu, je povolám nést vlastní kříž, aby doplnil vykoupení světa.

Musset Alfred de
Člověk je učeň, bolest jeho učitel, a nikdo nezná sám sebe, dokud netrpěl.
Ničím tak nerosteme jako velkou bolestí.


Nievo Ippolito
Duše mají sto smyslů k rozeznání zla a pouze jeden k rozeznání dobra.


Padre Pio
Kromě toho, že bolest nám ukazuje, jak působí Boží moudrost, ještě lépe nám ukazuje, jak působí Boží láska.
Andělé nám závidí jen jediné: že můžeme pro Pána Boha trpět.

Parkerová Dorothy
Bolest je klid, na který vzpomínáme s dojetím.

Pascal Blaise
Kristus si přál, aby jeho učedníci poznali podle znamení jeho utrpení- a podle utrpení zase on pozná ty, kdo jsou jeho učedníky.
Ó pane, kéž je mé utrpení příležitostí k mé spáse a mému obrácení.
Uděl mi, Pane, milost připojit tvé útěchy k mému utrpení, abych trpěl jako křesťan. Nežádám, abych byl bez bolesti, protože bolest je odměnou svatých.

Paul Jean
Nepříjemnosti jsou jako bouřkové mraky: Z dálky jsou celé černé, ale když je máme nad hlavou jsou sotva šedé.
V podstatě existuje jen trojí utrpení: minulost, přítomnost a budoucnost.

Pavese Cesare
Trpět není k ničemu. Utrpení snižuje duchovní účinnost. Utrpení je vždycky naší chybou. Utrpení je slabostí.
Je-li pravda, že si člověk na utrpení zvykne, jak to, že jak stárne, trpí stále více?

Pestalozzi Johann Heinrich
Oko člověka, který trpí, je otevřenější pravdě.

Píseň o Rolandovi
Člověk, který velmi trpěl, se mnoho naučil.

Pius XII.
Často je utrpení lepším učitelem než úspěch.

Platón
Neoklamávejme se vírou, že zmenšená bolest je ve skutečnosti radostí a že omezená radost je ve skutečnosti bolestí.
Příliš velké trýzně nebo radosti je třeba řadit mezi věci, které jsou pro duši velmi zlé.

Plinius starší
Největší část nepříjemností, jež člověka potkávají, působí člověk.

Procházková Markéta
Světlo někdy i bolí, ale co na tom, jen když znamená konec slepoty.

Proust Marcel
Štěstí působí blahodárně na tělo, avšak bolest rozvíjí schopnost ducha.

Publilius Syrus
Jen pro bolest si člověk štěstí nachází.


Quoist Michel
Z neužitečného utrpení učinil Kristus nástroj vykoupení.
Kristus nepřestal zmírat. V lidech, kteří kolem nás denně trpí a umírají, se Otci stále znovu nabízí pro spásu světa.
Cesta na Kalvárii je zároveň cestou života. Na to by neměl pravý křesťan zapomínat.
Utrpení je tajemství, do něhož může vnést světlo jen víra.
Láska způsobí utrpení, protože poté, co člověk zhřešil, milovat znamená dát se za toho druhého ukřižovat.


Rahner Karl

Kromě Boha neexistuje světlo, které by ozařovalo bezednou propast utrpení.
Svůj podíl na Kristově utrpení nezískáváme v první řadě zbožnými pocity, ale naprostou odvahou, s níž přijímáme tíhu své existence a snášíme ji až do konce.
Nepochopitelnost utrpení he částí nepochopitelnosti Boha.

Raudiveová Zenta Maurina
Bolest vybízí k uvažování. Kdo neprošel školou bolesti, je jako analfabet před knihou života.
Tak jako díky fyzickému utrpení poznáváme své tělo, tak se díky bolesti učímeznát duši- svou i těch druhých.
Na čem záleží, není bolest sama, ale způsob, jak ji člověk snáší.

Reiners Ludwig
To soužení člověka připravuje pro štěstí.

Rinserová Luisa
Jen utrpení plodí mudrce.

Rischová Hannelore
Každá bolest obsahuje požehnání. Čím větší je tvoje bolest, tím vzácnější je požehnání, které se v ní ukrývá.

Rossegger Peter
Štěstí lidi rozděluje, utrpení z nich dělá bratry.

Rückert Friedrich
Děkuj nebi za každou bolest, protože tě zušlechťuje.Sailer Johann Michael
Utrpení je stejnokrojem dokonalosti. Proto jím Bůh odívá své nejdražší přátele.
Každé utrpení je stupínkem schodiště, které míří k nebi.

Salvaneschi Nino
Bolest je velkým tajemstvím- jako láska.

Sandová George
Čím více vstupujeme do života, tím více trpíme. Procházíme jako stíny pod mraky,jimiž slunce někdy prosvítá, a někdy jen stěží. Je na nás, abychom ty své mraky odsunuli.
Každá bolest, ať dlouhá či prchavá, která nám ubírá sílu a po níž zůstáváme vyčerpáni, je hotovým neštěstím, po němž se nikdy člověk snadno nevzpamatuje.

Seemannová Margarete
Nikde nejsi sám s Bohem jako v hluboké bolesti.

Seneca
Malé bolesti jsou povídavé, ty velké údivem mlčí.
Existuje jistá důstojnost i v bolesti, a tu by měl zachovat, kdo je moudrý.

Shakespeare William
Utrpení řádí právě tam, kde si povšimlo, že není snášeno nebojácně.
Nikdy nežil filosof, který by uměl snášet bolest zubů.
Když se dostaví utrpení, nepřichází jako jednotliví vyzvědači, ale jako celý regiment.
Velké bolest léčí ty malé.
Utrpení nebá ročních období ani chvil odpočinku, pracuje za tmy, ve dne i o půlnoci.
Protivné utrpení má méně sil pokousat člověka, který se mu vysmívá nebo si ho příliš nevšímá.

Schiller Johann CH. Friedrich
Velké duše trpí mlčky.

Schulz Georg
Kdo se vyhne bolesti, nepotká se ani se štěstím.

Slavík Ivan
Naše požehnání jsou ti, kdo přijali znamení hanby a ponížení.

Sofoklés
Příčinou toho největšího utrpení jsme my sami.
Jediné slovo nás zbavuje všech břemen a utrpení. To slovo je láska.

Solženicyn Alexandr Isajevič
Tento svět má šanci přežít jenom tehdy, najdou-li se lidé, kteří se rozhodnou pro oběť.

Southey Robert
Žádné pouto nespojuje dvě srdce tak těsně jako společně snášená bolest.

Spengler Oswald
Určití lidé nejsou hodni velkých utrpení.

Sperelli Claudio
Život v soužení je jediným důkazem, že patříme mezi Boží přátele.

Speyrová Adrienne
Trpět bez víry, to by bylo jako milovat bez naděje.

Spieckerová Kyrilla:
Kdo následuje kříž, nemůže očekávat úspěchy- může všk očekávat velikonoční vzkříšení.

Steinová Edith
Soužení snášené spolu s Pánem je součástí jeho vykupitelského díla, a proto je plodné.
Bolesti se nám nesmějí zdát příliš velké, ani radosti příliš malé, neboť nebe od nás nic nevezme, aniž by se nám nezměrně neodměnilo.

Stifter Adalbert
Utrpení je posvátný anděl. Utrpení způsobilo, že lidé jsou větší než všechny radosti světa.

Straten-Sternbergová Eleonora

Strinberg August

sv. Albert Veliký

sv. Alžběta od nejsvětější Trojice

sv. Augustín

sv. Basil Veliký

sv. Cyprián

sv. Filip Neri

sv. František Saleský

sv. Ignác Antiochijský

sv. Jan Bosko

sv. Jan z Damašku

sv. Jan Maria Vianney

sv. Jan od Kříže

sv. Jan Zlatoústý

sv. Lev Veliký

sv. Terezie z Avily

sv. Terezie z Lisieux


Tacitus

Talhoff Albert

Talmud

Thákur Rabíndranáth

Tilier Claude

Titus Livius

Tolstoj lev Nikolájevič

Tommaseo Niccolo

Trora Margaretha von

Tucholský Kurt


Ungaretti Giuseppe
Neopouštěj mě, utrpení, zůstaň!


Vauvenargues Luc Clapiers de

Veulloit Louis

Vigny Alfred Victor de


Weber Karl Julius

Wehrle Hermann Joseph

Weilová Simone

Wilde Oscar 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář