Jdi na obsah Jdi na menu
 

O LÁSCE:

2. 8. 2011

Andres Stefan:
►Láska je ze všech ctností nejméně nápadná: může se proměnit tak, že ji nelze rozpoznat.

Angelus Silesius:
►Člověk se proměňuje v to, co miluje. Stává se Bohem, jestliže miluje Boha a stává se zemí, jestliže miluje zemi.

230px-aristoteles_louvre.jpgAristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd. Narodil se 384 př. n. l. v osadě Stageira na poloostrově Chalkidiké v dnešní řecké Makedonii, asi 80 km východně od Soluně - Thessaloniki (proto se někdy nazývá Stagirita), zemřel v roce 322 př. n. l. v Chalkidě, asi 60 km SV od Athén.
►Milovat znamená přát bližnímu to, co považujeme za dobré z lásky k němu, a nikoli k sobě.
►Kdyby na zemi vládla láska, nepotřebovali bychom žádné zákony.

Auer Heinrich:
►Znát lidi, znát i všechny jejich slabosti, a přesto je milovat: To je pravá křesťanská láska.


Bacon Francois:
►Lásce není nic příliš.

Balzac Honoré:
►Láska je vědomí toho, že dávám a dostávám radost.
►Láska, která hledí, jak by ušetřila, není nikdy opravdová.
►Kdo miluje, je vždy v právu.


Bandello Matteo:
►Stále umírá a nikdy umírat nepřestane ten, kdo miluje.

Bernanos Georges:
►Na světě je jen jedno neštěstí: to, že člověk nikdy nemiluje dostatečně.
►Bůh nás nezahrnuje ničím jiným než láskou.


Bernhart Joseph:
►Na světě není nic, ani jediný červík, stéblo trávy nebo atom, který by nezasluhoval naši lásku, neboť vše je výrazem velikosti a dobrotivosti Stvořitele.
►Boží láska může chtít jen dobro ve všem a ve všech.


Betz Otto:
►Láska je jediným klíčem, který dokáže otevřít všechny dveře.

Bezzel Hermann:
►Opravdová láska moc nemluví, ale jedná.

Bible, Starý zákon:
►Miluji ty, kdo mne milují, a ti, kdo mě hledají, mne naleznou.
►Silná jako smrt je láska...Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví.
►Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání.


Bible, Nový zákon:novy-zakon.jpg
►Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se,zapomíná, když ji někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všechno vydrží.
►Kdo nemiluje, zůstává ve smrti.
►První přikázání je toto: Miluj Pána , svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.
Druhé je toto: Miluj svého bližního jako sám sebe. Žádné jiné přikázání není větší než tato.
►Z toho jsme poznali lásku: že Kristus za nás položil svůj život. Také my jsme povinni položit život za své bratry.
►Láska nikdy nepřestává.
►Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své přátele.
►Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl lásku, jsem jako znějící kov a cimbál zvučící.
►Kdybych rozdal všechno, co mám, a pro druhého do ohně skočil, ale neměl lásku, nic mi to neprospěje.
►Nebuďte nikomu nic dlužni- jen vzájemnou lásku.
►Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás dovedena k dokonalosti.
►Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velkou lásku.
►Jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.
►Nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorníkem dokonalosti.
►Bůh je láska.

►Žijte v lásce, jako i Kristus nás miloval a zcela vydal sebe za nás v oběť.
►Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska.
►Podle toho poznají, že jste moji učedníci: budete-li se milovat navzájem.
►To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.
►Kdybych měl dar prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všecko, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic.
►Jestliže milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu?Copak to nedělají i celníci?A jestliže  pozdravujete jen své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.
►Miluj svého bližního jako sebe sama.
►Nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy!
►Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.
►Především chovejte velkou lásku k sobě navzájem, neboť láska skryje mnoho hříchů.
►Jestliže má někdo majetek a vidí, že jeho bratr je v nouzi, ale zavře před ním svoje srdce- jak v něm může zůstávat Boží láska?
►V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás.


Bonhoeffer Dietrich:
►Život bez lásky za nic nestojí. Ale smysl života je naplněn tam, kde je láska.

Boros Ladislav:
►Středem křesťanství je postava "bratra" ; slovo " bratr" je pilířem naší víry.

Bosmans Phil:
►Kupní síla štěstí je láska.
►Člověkem  v plném smyslu slova se staneš jedině skrze lásku.


Bours Johannes:
►Vše, co jsme vykonali s láskou, zůstává.

Brentano Clemens:
►Život žije pouze z lásky.
►Před láskou všechno ostatní bledne.


Broeckhovenová Agid:
►Milovat znamená být světlem a teplem pro toho druhého.

Buber Martin:
►Láska znamená cítit za někoho zodpovědnost.

Bucková Pearl S.:
►Nejnebezpečnějšími nemocemi srdce jsou vždy nenávist, závist a lakota.

Buonarroti Michelangelo:220px-michelangelo01.jpgMichelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6. března 1475, Caprese18. února 1564, Řím) byl jedním z nejznámějších představitelů vrcholné italské renesance a manýrismu. Proslavil se jako sochař, architekt a malíř, ale psal také básně.

Michelangelo byl geniálním umělcem, posedlým hledáním dokonalosti a snahou dokázat, že je nejlepší. Disponoval bohatou představivostí a fantazií, podobu svých děl měl promyšlenou dříve, než na nich začal pracovat. Nejednou se proto stalo, že dílo, s nímž nebyl spokojen, poškodil, neboť je nedokázal zhotovit přesně podle svých představ. Velkou péči věnoval výběru kamene. Mramorové bloky si často jezdil vybírat do dolů v Carraře, mnohdy je osobně i páčil. Výjimkou byla socha Davida. Pro svoji nejznámější plastiku zpracoval Michelangelo kamenný blok nevhodných rozměrů (5 m vysoký, o základně 1 x 1 m) s mnoha kazy a usazeninami, který stál 40 let bez využití před florentskou katedrálou a o jehož ztvárnění se neúspěšně pokusili již dva sochaři. David, kterého Michelangelo dokončil po dvou a půl letech práce roku 1504, svého tvůrce proslavil a zajistil mu nesmrtelnost. Mladý sochař se stal uznávaným umělcem.

Žil střídavě ve Florencii a v Římě, zpočátku působil krátce v Bologni. Pracoval pro Medicejské i florentskou republiku, renesanční papeže i nejvýznamnější církevní hodnostáře a stal se zámožným mužem. Nikdy se neoženil a neměl děti. Ke stáru psal oslavné básně na mužskou krásu, z čehož se dnes usuzuje, že byl homosexuál nebo bisexuál.

Za sochu Davida údajně dostal 900 zlatých dukátů, což prý bylo víc, než vydělal Leonardo da Vinci za celý život.

►Láska jsou křídla, která dal Bůh člověku, aby mohl vystoupat až k němu.

Busch Wilhelm:
►Jedinou bilancí našeho života je součet hodin, po které jsme milovali.

Bussy- Rabutin Roger de:
►Když nemilujeme příliš, nemilujeme dostatečně.


Camus Albert:
►Nebýt milován je smůla; opravdové neštěstí je nemilovat.

Carretto Carlo:
►Žijte lásku, hledejte lásku- ta vám pokaždé napoví, co máme dělat.
►Láska je spojení kontemplace a činů, je vláknem spojujícím nebe se zemí, člověka s Bohem.


Cesbron Gilbert:
►Miluji, tedy jsem. V okamžiku, kdy přestanu milovat, přestanu existovat.

Chabanis Christian:
►Vzdát se lásky znamená zvolit si smrt.
►Nemilujeme jen proto, abychom byli šťastni, ale abychom byli.


Chesterton Gilbert Keith:
►Láska je mnohem větší a odvážnější dobrodružství než plavba kolem světa.

220px-thorvaldsen_cicero.jpgCiceroMarcus Tullius Cicero (3. ledna 106 př. n. l. Arpinum7. prosince 43 př. n. l. Řím) byl římský řečník, republikánský politik, filosof a spisovatel.►Každé pozemské utrpení je posvěcováno Boží láskou.

Clemenceau Georges:
►Největší revoluce dějin vypukne v den, kdy všichni lidé začnou žít podle Ježíšova horského kázání.

Colautti Arturo:
►Láska ti zakazuje nemilovat.


Čtyři knihy o následování Krista:
►Láska je něco velikého-každá těžkost se s ní stává lehkou a každá obtíž snesitelnou. Břímě se s ní nese bez námahy a vše trpké chutná sladce a libě.
►Vše pomíjí- kromě lásky k Bohu a služby jen jemu samotnému. Proto ten, kdo miluje Boha celým srdcem, nemá strach ze smrti ani z trestu ani ze soudu ani z pekla. Dokonalá láska vede se vší jistotou k Bohu.
►Abys měl všechno, musíš dát všechno. Sebeláska tě poškozuje víc než cokoli jiného na světě.
►Až příjde den soudu, nebudeme tázáni, co jsme přečetli, ale co jsme vykonali, ne jak krásně jsme mluvili, ale jak nábožně jsme žili.
►Zachovej lásku a přátelství tomu, Kdo tě neopustí, ani až se k tobě všichni otočí zády , a kdo nedovolí, abys nakonec zahynul.D´Arnoux Jacques:
►Milovat a nic nedávat: je to láska? Milovat a přitom trpět:je to utrpení?

De Crescenzo Luciano:
►Každý z nás je anděl s jedním křídlem. Abychom mohli létat, musíme se obejmout.

Dehmel Richard:
►Troška lásky k bližnímu má větší cenu než láska k celému lidstvu.

Delp Alfred:
►Život člověka má smysl, zůstane-li po něm na světě o trochu více lásky a dobra.

Dickinsonová Emily:
►To, že láska je všechno, je všechno, co o lásce víme.

Dimitriu Petru:
►Jestliže miluji svět, už jen tím ho měním.

Disraeli Benjamin:
►Každý člověk se narodil proto, aby miloval. Láska je smysl našeho života a jeho jediný cíl.

Dohenová Dorothy:
►Naučit se milovat není snadné, protože máme tolik umíněné srdce.

Dostojevskij Fjodor M.:250px-dostoevsky_1872.jpg

Fjodor Michajlovič Dostojevskij se narodil roce 1821 v Moskvě, v rodině lékaře jako druhé ze sedmi dětí. Vystudoval vojenské technické učiliště ( konstrukce mostů), ale poté se rozhodl pro literaturu. Patřil do skupiny utopického socialisty Michila Vasiljeviče Petrašovského (tzv. "Petrašovci"), která vystupovala proti carovi. V roce 1849 byl Dostojevskij se všemi členy této organizace odsouzen vojenským soudem k trestu smrti.

Těsně před popravou jim byl trest změněn nejprve na 4 roky v káznici a později na nucené práce na Sibiři. Zde strávil Dostojevskij deset let; první čtyři roky na nucených pracích a poté jako voják. Byl psychicky a fyzicky na dně a začal trpět epilepsií. Stráž však považovala jeho záchvaty za předstírání. Jelikož si sám prošel peklem, dokázal se vcítit do lidí s narušenou osobností.

Po návratu ze Sibiře absolvoval Dostojevskij dva delší pobyty v západní Evropě. Zde pochopil, že morální úroveň zdejší společnosti je špatná. Vyhovovalo mu ale, že se zde mohl věnovat své přehnané hráčské vášni. Neuznával racionalismus, bezohledné jednání podnikatelů, jejich sobectví a příliš velké sebevědomí. Bojoval za proměnu Ruska. Zásadní potřebu změny viděl ve vnitřní proměně jedince, v návratu k pokoře, v respektování ruských tradic. Těmito názory si získal carovu přízeň a úctu. Stále ho však pronásledovala carská policie.

K sebevraždám a k despotismu docházelo podle Dostojevského zejména vinou ztráty náboženské opory a přehnaného individualismu. Přál si změnit společnost podle křesťanských ideálů, radikálního převratu se ale bál. Dostojevskij a jeho bratr Michail vydávali v letech 18611863 časopis Čas (Vremja) a rok poté časopis Epocha. Michail zemřel a Dostojevskij splácel jeho dluhy. Tím se dostal do existenčních problémů.

Ve svých dílech psychologicky rozebíral zločince, revolucionáře, prostitutky a lidi s duševními poruchami. Viděl kolem sebe víc hrůzy než lásky, víc anarchie než řádu. Fjodor Michajlovič Dostojevskij byl rozporuplnou osobností, lidé ho obviňovali a litovali zároveň. Odmítal se sžít se soudobým Ruskem. Usiloval za každou cenu o nápravu společnosti, ale tím se bezmyšlenkovitě zříkal i vymožeností vyspělé Evropy. Lidé ho považovali za psychologa, což on odmítal. Přesto se stal zakladatelem psychologické prózy a ovlivnil filozofii dvacátého století.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij zemřel v roce 1881 na epilepsii.

►Neschopnost milovat: to je peklo.
►Milovat člověka znamená vidět ho tak, jak byl stvořen Bohem.
►Láska je jediná neporazitelná moc na světě.

Duncanová Isadora:
►Láska je vše, co potřebujeme, abychom zlepšili tento svět.

Dürrenmatt Friedrich:
►Láska je zázrak, která se může udát kdykoliv.


Ebner Ferdinand:
►Všude, kde je vyřčeno jediné slovo lásky nebo kde je vykonán jediný skutek lásky, kam Kristus vstal z mrtvých.

Ebner- Eschenbachová Marie:
►Láska má vždy pravdu.
►Milovat znamená trpět, ale nemilovat znamená umřít.

Edel Gottfried:
►Nakolik člověk miluje, natolik ztrácí strach ze smrti.


Fallersleben Hoffmann:
►Láska je nad všechny zázraky.

Favreau Francois:
►Láska je jediným dokladem platným po celou věčnost.

Fayol André:
►Láska je jako sám život: není to pohodlný a klidný stav, ale velké a úžasné dobrodružství.

Feuerbach Ludwig:
►Čím více se zříkáme sami sebe, tím větší a upřímnější je naše láska.

Fontaine Jean:
►Celý vesmír se řídí zákony lásky: proto milujte, milujte, ostatní jinak postrádá význam.

Fontane Theodor:
►Láska žije z drobných skutků lásky.

Foucauld Charles de:
►Když může člověk trpět a milovat, může hodně, ba dokonce nejvíc z toho, co na zemi může dělat.
►Milovat Boha nade vše, milovat bližního jako sebe sama pro lásku k Bohu- to je podstata každého náboženství.
►Jestliže upřímně milujeme Pána, žijeme více v něm než v sobě.

Fromm Erich:220px-fromm.jpg
►Láska je umění; na světě není nic důležitějšího, než se tomuto umění naučit.
►Láska je aktem víry, kdo má málo víry, má také málo lásky.
►Přes naši nesmírnou touhu po lásce považujeme za důležitější téměř vše, kromě lásky.
►Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem- láska znamená milovat.
►Láska je jediná rozumná a uspokojivá odpověď na otázku lidského bytí.
►Není bohatý ten, kdo hodně má, ale kdo hodně dává.


Gándhí Mahátma:
►Jestliže jsme se nenaučili od ježíše stavět naše životy na věčném zákoně lásky, pak Ježíš žil a zemřel zbytečně.
►Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího.
►Ty a ja jsme jedno. nemohu ti ublížit, aniž bych poranil sebe.

Geibel Emanuel:
►Když příjde bolest, přemýšlej, co od tebe žádá. Věčná láska neposílá žádné trápení jen proto, abys plakal.
►Láska je zlatým schodištěm, po němž srdce stuopá do nebe.

Gennadio di Marsiglia:
►Je třeba dokázat skutky to, čemu věříš srdcem.

Goes Walter:
►Každý člověk je samostatný svět; není do něj jiné cesty než přes most lásky.

Goethe Johann Wolfgang:
►Jsme formováni a utvářeni tím, co milujeme.
►Sílu lásky dokazují jen konkrétní činy.
►Korunou života, nevyčerpatelnou radostí- jsi ty, lásko!

Gogarten Friedrich:
►Milující srdce příliš nekalkuluje.

Gotthelf Jeremias:
►Kdo chce sklízet lásku, musí ji zasévat.

Green Julien:
►Bůh umírá zimou. Tluče na každé dveře, ale kdo mu otevře.
►Je pravda, že budeme souzeni podle lásky, ale je stejně nepochybné, že budeme souzeni láskou, jíž není nikdo jiný než sám Bůh.

Guardini Romano:
►Účinně povzbuzovat druhé dokáže pouze milující člověk.

Hammarskjöld Dag:
►Každodenně se v životě musíme rozhodovat mezi utrpením z lásky a nebo- v horším případě- utrpením bez lásky.
►Chovej mne ve své lásce a srdci tak, jak chceš ty, a dej, ať všichni přebývají v mém srdci.

Hasenclever Walter:
►Když milujete, buďte odvážní a zároveň ohleduplní.
►Milovat znamená najít ze všeho východisko.

Hatif:
►S láskou se stává snadnější vše, co bylo pro rozum příliš těžké.

Hauser Enzo:
►Láska činí člověka bezbranným.

Hebbel Friedrich:
►Milovat znamená získat v bližním sebe.

Heer Friedrich:
►Řadu lidí přesvědčí o existenci Boha jen jedno: láska bližního.

Helvétius Claude- Adrien:
►Žijeme jen tu dobu, během níž milujeme.

Hesse Herman:
►Zákon lásky je spíše než přikázáním výzvou ke štěstí.
►Čím více milujeme a darujeme se, tím většího významu a hodnoty nybývá náš život.
►Láska nechce nic pro sebe, chce jen milovat.
►Palmu vítězství získává ten, kdo miluje, nikoli ten, kdo víc ví.
►Zlo se vždy rodí tam, kde schází láska.
►Láska je štěstí, kdo dokáže milovat, je šťastný.

Hippel Theodor Gottlieb:
►Láska je jako paklíč, kterým lze otevřít všechny dveře bližního.

Hombach Raphael:
►V každém okamžiku se uskutečňuje věčná Boží vůle; každý okamžik je svědectvím o faktu, že Bůh existuje a miluje nás.
►Nikdo netrpěl tolik jako Ježíš, a nikdo nemiloval tolik jako Ježíš, neboť láska se měří schopností trpět.
►Bůh ve své lásce uspořádává vše pro naše největší dobro. My nemůžeme učinit nic lepšího, nez milovat a ve všem se odevzdat tomu, co nám Bůh ve své nekonečné lásce připravil.
►Bůh ti posílá své dary, protože tě miluje, i když ty je nechápeš.
►To, co ti dává nalézt Bůh, je víc, než hledáš; to, co ti daruje, je víc, než po čem toužíš.

Hormitz Joseph:
►Láska je nejkratší cesta k sobě i k ostatním.

Huchová Ricarda:
►Láska je jedinou věcí, která roste, rozdáváme-li ji plnou náručí.
►Láska, která se konkrétně nijak neprojevuje, není láska.


Chalíl Džibrán Džibrán:

►Jen když daruješ sám sebe, miluješ doopravdy.
►Láska nedává nic kromě sebe a nedostává nic kromě sebe. Láska nic nevlastní ani nechce, aby někdo vlastnil ji, protože láska lásce stačí.


Jacopone da Todi:
►Po tobě hořím touhou, abych s tebou, lásko, dlel: Dej, prosím, lásko, abych láskou zemřít směl. Ježíši, má naděje, zahrň mne svou nesmírnou láskou.

Jan XXIII.:jeanxxiii_fanon.jpg

Blahoslavený Jan XXIII. (25. listopadu 1881 Sotto il Monte, Itálie3. června 1963 Vatikán), vlastním jménem Angelo Giuseppe Roncalli, byl 261. papežem katolické církve (1958-1963). Mezi nejdůležitější činy jeho pontifikátu náleží svolání Druhého vatikánského koncilu a vydání encykliky Pacem in terris, které mu ve spojení s diplomatickými aktivitami přineslo přezdívku Papež míru.


Raději budu devětkrát podveden, než abych jednou neobdaroval toho, kdo to skutečně potřebuje.
►Nezáleží na tom, zda konáme velké nebo malé věci, ohromující nebo nepatrné, ale jen na lásce, s níž je provádíme.

Jan Pavel II.:
►Láska je výzvou, kterou nám Bůh neustále opakuje- snad proto, aby nás povzbudil k souboji s osudem.

Jaspers Karl:
►Jsme smrtelní tam, kde nemilujeme, nesmrtelní tam, kde milujeme.

Jean Paul:
►Plášť lásky zakrývá všechny chyby.


Kant Immanuel:
►Milovat bližního znamená s radostí plnit všechny povinnosti, které vůči němu mám.

Kastl Johann:
►Láska je Boží cesta k lidem a lidská cesta k Bohu.

Kierkegaard Sören:
►Láska k Bohu a láska k bližnímu jsou dvě křídla okna, která nelze otevřít ani zavřít samostatně.
►Lásce je nutno uvěřit a žít ji.

King Martin Luther:225px-martin_luther_king_jr_nywts.jpg

Dr. Martin Luther King, Jr. (15. ledna 1929 Atlanta, Georgie4. dubna 1968 Memphis, Tennessee) byl americký baptistický kazatel, jeden z nejvýznamnějších vůdců Afroamerického hnutí za lidská práva.

Vedl bojkot autobusové dopravy v Montgomery (19551956) a spoluzakládal Southern Christian Leadership Conference (1957) a stal se jejím prvním prezidentem. V roce 1963 byl krátce vězněn v birminghamském vězení, odkud napsal svůj známý dopis Letter from Birmingham Jail. Ve stejném roce se zúčastnil pochodu na Washington, kde pronesl svůj slavný projev „I Have a Dream“. V roce 1964 (ve svých 35 letech, jako nejmladší příjemce) obdržel Nobelovu cenu míru za své úsilí o ukončení rasové segregace a diskriminace prostřednictvím občanské neposlušnosti a jiných nenásilných praktik. Poté, co dosáhl určitých úspěchů v oblasti ukončení rasové segregace, se začal zabývat komplexnějšími problémy afro-americké komunity ve Spojených státech: otázkami nerovnosti ve vzdělání, výběru povolání, zdravotní péče, práva volit. Postupně získával úspěch a z lokálního vůdce proti rasové diskriminaci se zejména v druhé polovině 60. let stal významnou postavou celonárodní americké politické scény. Současně ale byl v hledáčku rozvědky Johnsonovy administrativy. Vzhledem ke svým názorům byl též terčem kritiky za své levicové politické přesvědčení.

Jeho život byl násilně ukončen atentátem, který se odehrál 4. dubna 1968 v Memphisu ve státě Tennessee.

►Láska je jedná síla, která dokáže změnit nepřítele v přítele.

Kner Anton:
►Pane, ty jsi sochař a já jsem hlína ve tvých rukou. Dej, ať se vždy nechám poddajně přetvářet, tak bude mé srdce milovat a stane se mistrovským dílem tvé lásky.

Kolping Adolf:
►Činná láska uzdravuje všechny rány; pouhá slova bolest jen zvětšují.

Kristína Švédská:
►Opravdová láska nechce než milovat.

Kruppa Hans:
►Všechno může počkat, jen láska ne. kdo nechá čekat lásku, uráží nejvýznamnějšího hosta svého života.

Kutter Hermann:
►Není pravda, že láska je součástí života, neboť láska je sám život.

Kühnel Ernst:
►Naše duše má velikost naší lásky.

Küng Hans:
►Láska k Bohu nechrání před každou bolestí, ale chrání v každé bolesti.


Lacordaire Jean- Baptiste- Henri:
►Svatí milovali. V tom je celé jejich tajemství.

Langbehn Julius:
►Ježíš tě hodnotí podle lásky.
►Ovoce zraje díky slunci a lidé díky lásce.

Lao-Ce:
►Opravdová láska činí člověka odvážným.

Le Fortová Gertruda:
►Každé pozemské utrpení je posvěcováno Boží láskou.

Liebniz Gottfried Wilhelm:
►Milovat znamená radovat se z cizího štěstí.

Leppich Johannes:
►Láska je jedinou zkouškou pravosti našeho křesťanství.
►Bránu ráje nám neotevře žádný úplatek nebo protekce, ale pouze srdce, které milovalo.
►Svět bez lásky je jako země bez slunce.

Lermontov Michail J.:
►Láska je jako oheň: nepřikládáš-li na něj, vyhasne.

Leseur Elisabeth:
►Myslet je krásné, modlit se je lepší, milovat je všechno.

Lippert Peter:
►Nic není takovým tajemstvím jako láska.
►Kromě lásky neznám žádný jiný prostředek, který by člověka dovedl k dokonalosti.
►Láska dává a nic nežádá, přijímá bez vzdoru, odpouští bez váhání a trpí jen pro svou vlastní nedostatečnost.

Lubichová Chiara:
►Láska je spontánní, stále nová: Projevuje se pokaždé jiným způsobem, nedá se popsat, vynalézá nepředstavitelná řešení.
►Bůh od nás ani tak nežádá, abychom byli dokonalými pracovníky nebo dokonalými lidmi modlitby, jako abychom byli dokonalí v lásce.
►Aby křesťan miloval, musí jednat jako Bůh a nečekat, až bude milován, ale milovat jako první.
►Můžeme mít Šalamounovu moudrost, můžeme získat tisíce duší..., nemáme-li všas opravdovou, upřímnou a nadpřirozenou lásku k Bohu a skrze něj také lásku k bratřím, ke svatosti nedojdeme.
►Křesťan je ten, kdo miluje. Křesťané jsou lidé, kteří se milují.
►Pán naléhavě potřebuje horoucí duše bez duchovních problémů- věčných úskalí lásky. Potřebuje duše, které spálily všechno a přivádějí ostatní do ohně Boží lásky.
►Miluj Ježíše ukřižovaného v sobě, v nespočetných podobách tvých bolestí, ale miluj ho především kolem tebe, v bratřích, ve všech bratřích. Jestli si mezi nimi můžeš vybrat, pak ho miluj v těch nejhříšnějších, v těch nejubožejších, v těch nejotrhanějších, v těch nejodpusivějších, v těch nejopuštěnějších.
►Není samozřejmostí, že kdo miluje kříž, nachází bolest. Ten, kdo se velkodušně vrhá do jeho tvrdého objetí nachází spíše lásku, nachází Boha.
►Kdybychom v životě usilovali především o to, abychom byli dokonalí v lásce k Bohu a ke každému z bratří, vykonali bychom vše, co jsme měli.

Lustiger Jean- Marie:
►Každé odmítnutí lásky je vítězstvím smrti.


Mäder Robert:
►Slovník lásky nezná slovo "nemožné".
►Každý člověk je tolik zbožný, kolik miluje.

Maeterlinck Maurice:
►Hlavním pokrmem lásky je bolest.

Marcel Gabriel:
►Milovat druhého člověka je jako říci: ty nezemřeš.
►Milovat někoho znamená mít v něj neustále naději.
►Jen ten, kdo miluje, opouští své já a směřuje k druhému Ty, nachází cestu k tajemství bytí.

Marti Kurt:
►Jeden z největších zázraků je být milován a milovat.

Matka Tereza z Kalkaty:
►Láska k Ježíši má natolik naplňovat naši mysl i srdce, že už nebudeme věnovat pozornost lásce lidské. Sám Ježíš bude žárlivě ochraňovat srdce těch, kdo se mu darovali.
►Milujeme Boha ne proto, co nám dává, ale proto, čeho nás zbavuje.
►Máme moc být v ráji s Bohem už nyní a být s ním šťastni už v tomto okamžiku, jestliže milujeme, jako miluje on, jestliže pomáháme, jak pomáhí on, jestliže dáváme, jako dává on a jestliže sloužíme, jako slouží on.

Maugham William Somerset:
►Velkou tragédií života není, že lidé umírají, ale že nemilují.

Mauriac Francois:
►V den, kdy přestanete hořet láskou, mnozí zemřou chladem.
►Milovat někoho znamená být jediným, kdo hledí na zázrak, jež je pro ostatní neviditelný.

Messner Johann:
►Dvě věci přivádějí člověka ke zralosti: láska a utrpení.

Miller Henry:

►Nikdo z nás nikdy nemiloval dostatečně ani nevydal všechnu lásku, které je schopen.

Mistr Eckhart:
►Nejdůležitějším okamžikem je vždy ten, který právě probíhá;nejpotřebnějším činem je vždy láska.

Morgestern Christian:
►Být bratren všech, pomáhat a sloužit všem je naším jediným cílem od té doby, kdy se bůh objevil na zemi.

Murdock Doris:
►Milovat se naučíme pouze tím, že milujeme.

Musil Robert:
►Na světě je jen jeden způsob, kterým lze nějakou osobu nebo věc učinit krásnou: totiž milovat ji.

Musset Alfred:
►Budete žít, jestliže budete milovat.

Mühs Wilhelm:
Stokrát víc, znamená deset tisíc procent! Ještě jsem nenašel banku, která by mi dala takové úroky.


Nietze Friedrich:
►Opravdová láska myslí na daný okamžik a na věčnost, ale nikdy na délku trvání.
►Je pravda, že v lásce je vždy trocha bláznovství;ale v bláznovství je pokaždé také špetka rozumu.

Novalis:
►Láska je konečným cílem dějin vesmíru, vesmírné Amen.
►Každý milovaný člověk je středem ráje.


Olivier Ferdinand:
►Láska, která začne kalkulovat, už není láskou.


Pascal Blaise:
►Srdce zná důvody, o nichž rozum nic neví.
►Všechna těla a všechny duše nedosahují společné hodnoty nejnepatrnějšího skutku lásky.
►Zdá se, že člověk když miluje, má úplně jinou duši, než když nemiluje.

Pasternak Boris L.:
►Nemilovat je téměř jako vraždit.
►Opravdovými lidmi jsme jen natolik, nakolik milujeme.

Pavel VI.:
►Podstatou křesťanství je láska.

Pellico Silvio:
►Bez lásky je život pouští.

Pestalozzi Heinrich:
►Každý čin, který nevychází z lásky, nese v sobě zárodek smrti.
►Abychom mohli změnit lidi, musíme je milovat, náš vliv sahá jen tam, kde dosahuje naše láska.
►Člověk bez lásky je člověk bez Boha;bez Boha a bez lásky- co pak zbyde z člověka?

Petrarca Francesco:
►Jak krásná je smrt toho, kdo hodně miloval!

Piaf Edith:
►Láska je nepostradatelným pokrmem pro každého člověka.

Pieper Josef:
►Láska, kořen všech ostatních ctností, nezná ani míru ani pravidla.
►Milovat je jako říkat: je nádherné, že existuješ.
►Milovat a být stále méně milován to je privilégium dané Bohem.
►Nikdy se nám nepodaří milovat Boha tak, jako on miluje nás.

Pius XII.:
►Budoucnost patří těm, kdo milují, nikoliv těm, kdo nenávidí.

Platón:
►Od věčnosti jsme byli mezi sebou spojeni, usilovnou touhou navrátit se k této původní jednotě nazýváme laskou.
►V lásce získáváme největší blaženost, ketrá kdy na světě byla.

Plinius mladší:
►Láska je nejlepší učitel.

Plútarchos:
►Láska nás učí všem ctnostem.

Prévert Jacques:
►Lásko, zapomněli jsme na sebe. Ale ty na nás nezapomínej! Máme na zemi jen tebe. Nenech nás umřít chladem... Dej, ať projevíme známku života!...Objev se znenadání, vezmi nás za ruku a zachraň nás!

Proust Marcel:
►V životě není důležité, koho milujeme, ale skutečnost, že milujeme.


Quasimodo Salvatore:
►Jak pozdě přicházíme s naší láskou.

Quoist Michel:
►Jestliže obdarováváš s myšlenkou: !Dostanu něco na oplátku", nedostaneš nic. jenom tehdy, když dáváš a nečekáš nic zpět, dostaneš všechno.
►V okamžiku smrti budeme zkoušeni z lásky. Jestliže zkoušku složíme, budeme navěky žít v lásce.
►Láska je povznášejícím, ale náročným dobrodružstvím, vždyť od milujícího vyžaduje, aby svou touhu po přijímání neustále proměňoval v touhu dávat.
►Milovat znamená vyjít ze sebe a rozlétnout se k druhým.
►Pokaždé, když miluji sám sebe, zůstane méně lásky pro Boha a pro ostatní.
►Láska přináší utrpení, vždyť poté, co existuje hřích, milovat znamená nechat se pro druhého ukřižovat.

Racine Jean:
►Pokud nemiluji, nejsem ničím.

Rahner Karl:
►Pane nauč mne milovat;nauč mne milovat své bratry v jediném, co je potřebné, totiž abych našel tebe!

Ratzinger Joseph:
►Pravou křesťanskou bohoslužbou je láska.

Recla Josef:
►To, co si schováváš pro sebe, jsi již ztratil. To, co dáváš, zůstane tvé navždy.

Rolland Romain:
►Vše, čeho se dotkne láska, je nesmrtelné.

Rosegger Peter:
►Setkávat se s lidmi je třeba ne s lampou, ale se srdcem, neboť svá srdce otevřou jen lásce.
►Když jsi hodně smutný, učiň nějaký skutek lásky, a nhed ti bude lépe!
►Láskou odejmi moc svým nepřátelům.

Russell Berttrand:
►Svět bez lásky je svět bez ceny.

Rückert Friedrich:
►Sirotek není ten, kdo ztratil otce, matku, ale ten, kdo nemiloval.


Římský misál:
►Bože, který jsi připravil neviditelná dobrodiní těm, kteří tě milují, vlij do našich srdcí něhu tvé lásky, abychom tě milovali ve všem a nade vše, a dosáhli tak naplnění tvých příslibů, které přesahují každé naše přání.


Sailer Johann Michael:
►Milovat Boha je nejvyšší ctnost! Milovat Boha je největší moudrost! milovat Boha je nejvyšší vznešenost! Milovat Boha je největší radost!
►Lásko, nauč mne milovat! Lásko, koho bych měl milovat, když ne tebe, vždyť tys mne milovala jako první.

Sain-Exupéry Antoine:
►Milovat není dívat se druhému do očí, ale dívat se spolu týmž směrem.
►Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
►Pravá láska začíná tehdy, když nečekáme nic nazpět.

Salvaneschi Nino:
►Bez lásky nelze žít, bez bolesti nelze milovat.

Sandová George:
►Když milujeme, přibližujeme se k Bohu- pramení a krbu každé lásky.

Seemannová Margarete:
►Přijímání naplňuje ruce, dávání naplňuje srdce.

Ségur Vicomte de:
►láska je jako měsíc- jestliže neroste, ubývá.

Seidel Heinrich Wolfgang:
►Kdo čeká vděk za svou lásku, nemiluje doopravdy.

Seneca:
►Chceš-li být milován, miluj!

Sheen Fulton J.:
►V království lásky nejsou roviny: buď jdeš nahoru nebo dolu.

Schiller Friedrich:
►Láska je schodištěm, po němž se blížíme k Boží podobě.

Schweitzer Albert:
►Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.

Steinová Edith:
►Kdo miluje, vidí milovanou bytost takovou, jaká vyšla ze stvořitelské ruky Boží.
►Láska k bližnímu je měrou naší lásky k Bohu.
►Pro křesťana není nikdo cizí. Náš bližní je vždy ten, koho máme právě před seboua kdo nás nejvíc potřebuje, nehledě na to, zdy je nám sympatický či ne,zda je toho "morálně hoden" či ne.
►Povoláním každého křesťana je náležet Bohu, svobodně se mu darovat a sloužit mu.

Sterne Laurence:
►Láska není ani tak citem jako službou.

Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice:
►Bůh nás miluje až tak, že v nás přebývá, je nám druhem v našem vyhnanství a je pro nás oporou a přítelem v každém okamžiku.
►Láska. toto slovo obsahuje veškerou svátost.

Sv. Ambrož:
►Pane, odejmi ode mne toto drdce z kamene a dej mi lidské srdce, srdce, které Tě miluje a které se raduje v tobě-to proto, abych se ti mohl co nejvíce podobat a líbit se ti.

Sv. Augustin:

►Jestliže mlčíš, mlč z lásky;jestliže mluvíš, mluv z lásky;jestliže napomínáš, napomínej z lásky;jestliže odpouštíš, odpouštěj z lásky.
►Stejnou měrou, jakou v tobě roste láska, roste také tvá krása, protože láska je krásou duše.
►Naplněním všech našich skutků je láska. V ní je náš cíl, k němuž běžíme;až k němu dospějeme, nalezneme odpočinutí.
►Miluj a dělej, co chceš.
►Svatá písma nepřikazují nic kromě lásky.
►K Bohu se přibližujeme nikoliv kroky, ale s láskou.
►Odměnou za lásku je nám milovaný člověk.

Sv. Bernard z Chiaravalle:
►Velikost lidské duše se měří podle její lásky.
►Není těžké tomu, kdo miluje.

Sv. Brigita Švédská:
►Opravdu moudrý je ten, kdo zná jediné slovo: láska.

Sv.Kateřina Janovská:
►Láska narovnává pokřivené.

Sv. Kateřina Sienská:
►Bližní nám byl dán, abychom prokázali, jakou lásku máme k Bohu.
►Nic nevábí lidské srdce jako láska.

Sv. farář Arský:
►Říká se: "Koh Bůh miluje, toho křížem navštěvuje."Není to však pravda. Zkoušky pro ty, jež Bůh miluje, nejsou trestem, ale milostí.
►Kdo má lásku, snaží se co možná nejméně zarmucovat druhé, protože láska je královským pláštěm, který dokáže zakrýt chyby bratří a nikdy nám nedovolí, abychom se považovali za lepší než ostatní.
►Nešťastní jsme jen tehdy, když nemilujeme Boha.

Sv. Filip Neri:
►Tomu, kdo opravdu miluje Boha, se nemůže stát nic horšího, než že nebude mít dost příležitostí pro něj trpět.

Sv. František Saleský:
►Boží láska je vždy větší než jakákoli tvá bolest.

Sv. František z Assisi:
►Láska není milována.
►Jedna kapka čisté lásky je ušlechtilejší než moře vědomostí.

Sv. Hildegarda z Bingemu:
►Kde je plnost lásky, tam je pravda, neboť tam se nachází Bůh a jeho království.

Sv. Ignác z Loyoly:
►Čím štědřejší jsi k Bohu, tím více poznáváš jeho velkodušnost vůči tobě.

Sv. Jan od Kříže:
►Před tváří Pána je cennější drobeček čisté lásky, než všechny ostatní skutky dohromady.
►Usilovně miluj ty, kdo ti činí protivenství a nemají tě radi, neboť tak se rodí láska v srdci toho, kde dosud není.
►Boží moudrost mají jen ti, kdo odložili stranou moudrost a s dětskou nevinností složí Bohu s láskou.
►Velká je síla a pevnost lásky, která dobude a spoutá samotného Boha. Šťastná duše, která miluje, neboť Pán je jeich vězněm a vykonává všechna její přání! Je totiž takový, že vyhoví tomu, kdo jej z lásky a po dobré o cokoliv žádá.
►Kdo je zamilovaný do Boha, nechce anizisk ani odměnu, ale touží jen ztratit sám sebe a všechny věci pro lásku k němu.

Sv. Jan Zlatoústý:
►Kdybychom my křesťané žili tak, jak máme, synové pohanů by nás obdivovali mnohem více než ty, kdo konají zázraky.

Sv. Markéta Marie Alacoque:
►Kdo chce projevit Bohu svou lásku, až jej miluje.

Sv. Robert Bellarmin:
►Větší hodnotu má unce lásky než sto vagónů rozumu.

Sv. Řehoř Veliký:
►Láska k Bohu přivádí k lásce bližnímu a láska k bližnímu posiluje lásku k Bohu.
►Dělali bychom větší pokroky v lásce k Bohu, kdybychom se v lůně jeho lásky nejprve nasytili láskou k bližnímu.

Sv. Řehoř Naziánský:
►Nikdo není na světě jen sám pro sebe;je zde také pro všechny ostatní.

Sv. Tereza z Avily:
►Lidé této země vyjadřují svou lásku růžemi. Pán však posílá jako znamení své lásky trny.
►Boží vůle záleží pouze na dvou věcech: na lásce k Bohu a na lásce k bližnímu.
►Pán nás miluje víc, než se milujeme my sami.
►Láska je jako šíp vržený vůlí. Jestliže je vůle odpoutaná od všech pozemských věcí, věnuje svou pozornost jen Bohu a vrhá šíp veškerou svou silou. Šíp pak zasáhne vznešeného Boha, který je láska, a vrací se zpět s nesmírným bohatstvím.
►Milovat znamená být připraveni ve všem vyhovět Bohu.
►Jedině láska mne opravňuje k myšlence, že tento skutečný Milenec, můj Ženich a mé Dobro, nás potřebuje.
►Kdybychom dokázali dokonale přijmout opravdovou Boží lásku, byli bychom zároveň zaplaveni veškerým dobrodiním. Ale my jsme tak lakomí a tak neochotní něco Bohu dát, že se nikdy nerozhodneme ji přijmout.

Sv. Tereza z Lisieux:
►Láska může nahradit dlouhý život. Ježíš nehledí na čas, ten v nebi neplatí, hledí jen na lásku.
►Neznám jiný prostředek  k dosažení dokonalosti než lásku.
►Dokonalá láska snáší chyby druhých, nepodivuje se nad jejich slabostmi a sílí i skrze ty nejnepatrnější projevy ctnosti, které druzí konají. Důležité však je, aby láska nikdy nezůstávala uzavřena na dně srdce.
►Dobrému Bohu jsem nikdy nedala nic kromě lásky: oplatí mi to láskou.
►Oheň lásky posvěcuje víc než oheň očistce.
►Milovat! Proto bylo stvořeno naše srdce.
►Láska vám dá křídla.

Sv. Tomáš Akvinský:
►Kdo je dokonalý v lásce, je dokonalý v duchovním životě.
►Svatost nespočívá v tom, že hodně víme, nebo že hodně rozjímáme;velké tajemství svátosti spočívá v tom, že hodně milujeme.
►Láska k Bohu je příčinou všeho dobrého v nás, zatímco láska k člověku je zapříčiněna dobrem, které v milované osobě nachazíme.
►Láska se nedá omezit v růstu, neboť má účast na nekonečné lásce, již je Duch svatý.
►Jakýkoli skutek lásky si zasluhuje věčný život.
►Láska je přátelství člověka s Bohem.

Sv. Vincent z Pauly:
►Být křesťanem a vidět trpícího bratra, aniž bychom trpěli s ním, znamená být bez lásky, být křesťanem jen podle jména.
►Když vynecháte modlitbu kvůli službě chudým, nic neztracíte, protože sloužit chudým znamená jít navštívit Boha.


Tarchetti Iginio Ugo:
►Bůh nám dal jen jednu cestu k životu, a tou je láska;jen jednu cestu ke štěstí, a tou je láska; jen jednu cestu k dokonalosti, a tou je opět láska.

Tasso Torquato:
►Ztracen je všechen čas, jež neproměníme na lásku.

Tauler Johannes:
►Naše štěstí nespočívá ve velikosti našich skutků, ale ve velikosti naší lásky.

Teilhard de Chardin Piere:
►Láska je nejuniverzálnější, nejobdivuhodnější a nejtajemnější kosmická energie.

Thákur Rabíndranáth:
►V lásce mizí všechna protivenství života.
►Nesmrtelnost slávy ponechme mrtvým, ale živým dejme nesmrtelnost lásky.

Thrasolt Ernst:
►Nesmí zapadnout slunce nad jediným dnem, v němž byste nebyli bratrem nebo sestrou nějakému člověku.
►Lidé nemusí mít miliony v penězích, ale můžeme a musíme se stát milionáři v lásce.

Turgeněv Ivan: 
►Jediná věc, která má v životě cenu, je stavět sebe sama až na druhé místo.

Ungaretti: Giuseppe:
►Pravá láska je zažehnutý klid.

Usinger Fritz:
►Kdo dává lásku, obohacuje se tím, co dává. Čím více dává, tím je bohatší.


Vanier Jean:
►Milovat znamená jednat tak, aby ten druhý pochopil, že je krásný a jedinečný.

Vergilius:
►Láska vítězí nade vším!


Walldorf Hans:
►Kde se zasévá láska, tam vyrůstá radost.

Wardová Mary:
►Jen milující člověk má sílu a schopnost vykonat všechna dobrá díla, jež svět potřebuje.

Wellsová Edith:
►Neexistují nešťastné lásky. Sama skutečnost, že člověk miluje, činí jej šťastným.

Wenders Wim:
►Kromě lásky není nic, kvůli čemu by stálo za to žít.

Werfel Franz:
►Láska, to je velký nedostatek naší doby.

Wilde Oscar:
►Láska se podobá jen lásce, k ničemu jinému ji nelze přirovnat.
►Tajemství lásky je větší než tajemství smrti.
►Lásku nepotřebují dokonalí, ale ti, kdo jsou nedokonalí.

Woike Fritz:
►Světem neprojde jedniný člověk, kterého by Bůh nemiloval.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář